WI-44/4068/2008, Dotacje dla instytucji kultury. - Pismo wydane przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach - OpenLEX

WI-44/4068/2008 - Dotacje dla instytucji kultury.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/4068/2008 Dotacje dla instytucji kultury.

Instytucje kultury mogą otrzymywać (...) dotacje z budżetu przeznaczone na pokrycie kosztów działalności - art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), która to dotacja ma charakter dotacji podmiotowej.

Zdaniem Kolegium możliwe jest również udzielanie przez j.s.t. dotacji celowej na realizację inwestycji, dla instytucji kultury, której jest założycielem. Zgodnie bowiem z zapisem art. 28 ust. 1b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, j.s.t. mogą udzielać z budżetu dotacji na wydatki inwestycyjne państwowym instytucjom kultury. Uznać należy, wobec powyższego iż tym bardziej zasadne jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych, własnej instytucji kultury, zwłaszcza, że zapewnienie niezbędnych środków do prowadzenia działalności instytucji kultury należy do obowiązków j.s.t. Warunkiem jednak do udzielenia takiej dotacji jest, aby zadanie inwestycyjne, na które udzielana jest dotacja było związane z działalnością instytucji kultury, do realizacji której została ona utworzona. Potwierdzeniem powyższej tezy jest również art. 9 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje m.in. na wydatki inwestycyjne z budżetu państwa. Skoro bowiem instytucje kultury mogą realizować zadania inwestycyjne, na które uzyskują dotacje z budżetu państwa, należy uznać, iż mogą realizować te zadania po uzyskaniu dotacji od j.s.t. będącej jej założycielem."

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego, tworzące muzea, są obowiązane zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum. W sprawach nie uregulowanych w ustawie (w tym dotyczących udzielania dotacji), przepis art. 4 odsyła do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które należy stosować odpowiednio.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl