WI-44/3943/2013, Obowiązek pokrywania ujemnego wyniku finansowego SPZOZ, możliwość pokrycia z funduszu zakładowego i tryb... - OpenLEX

WI-44/3943/2013 - Obowiązek pokrywania ujemnego wyniku finansowego SPZOZ, możliwość pokrycia z funduszu zakładowego i tryb postępowania w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez gminę

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/3943/2013 Obowiązek pokrywania ujemnego wyniku finansowego SPZOZ, możliwość pokrycia z funduszu zakładowego i tryb postępowania w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez gminę

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 30 sierpnia 2013 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (tu: jednostka samorządu terytorialnego) może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną-do wysokości tej wartości. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy, w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony powyżej, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu, jaki podmiot tworzący posiadał na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 216 ustawy o działalności leczniczej obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji (jeżeli ujemny wynik finansowy tego zakładu nie może być pokryty w sposób określony w art. 59), powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Pierwszym rokiem obrotowym, przyjmując że rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, był rok 2012.

Zatem w przypadku zakończenia roku obrotowego 2012 ujemnym wynikiem finansowym, tenże ujemny wynik finansowy będzie musiał pokryć podmiot tworzący (tu: jednostka samorządu terytorialnego) w terminie do dnia 30 września roku 2013 lub, w terminie 12 miesięcy (licząc od dnia 30 września 2013 r.), dokonać przekształcenia lub likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl