WI-44/2388/2012 - Możliwość zlecenia bez przetargu zakładowi budżetowemu budowy wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 czerwca 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/2388/2012 Możliwość zlecenia bez przetargu zakładowi budżetowemu budowy wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

W odpowiedzi na pismo znak: BI.7020.1.Z.2012 z dnia 15 maja 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Art. 9 ust. 1 tejże ustawy stanowi, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne (tu: zakład budżetowy). Również art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) potwierdza, iż zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Zadania budowy sieci wodociągowej może być wykonywane przez zakład budżetowy, bez konieczności dodatkowego zlecania (bez przetargu), jeżeli do zadań zakładu należy również budowa sieci wodociągowej.

Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych (stanowiących własność osób fizycznych), nie jest zadaniem gminy i nie może być wykonywana przez zakład budżetowy, bowiem zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) realizację budowy przyłączy do sieci, oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl