WI-44/1167/2012 - Możliwości regulowania zobowiązań z dotacji udzielonej klubowi sportowemu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powstałych przed zawarciem umowy.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lutego 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/1167/2012 Możliwości regulowania zobowiązań z dotacji udzielonej klubowi sportowemu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powstałych przed zawarciem umowy.

W odpowiedzi na pismo znak: PSS.423.1.2011 z dnia 3. 02. 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że nie może zająć jednoznacznego stanowiska, z uwagi na sposób zaprezentowania problemu i brak znajomości dokumentacji przedmiotowej sprawy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z załączniku Nr 1, stanowiącego wzór oferty w części III.-Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji pkt 9 Harmonogram określa:

"Zadanie publiczne realizowane w okresie od......do.....

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego (opis zgodny z kosztorysem)

Terminy realizacji poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego".

Załącznik Nr 2 stanowiący wzór umowy, w § 2- Sposób wykonania zadania publicznego, w pkt 1 określa: "Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia......do dnia....", a w pkt 2 określa:

"Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą...".

Załącznik Nr 3 stanowiący wzór sprawozdania, w części II. Sprawozdanie z wykonania wydatków, w pkt 4 Zestawienie faktur (rachunków) określa:

"Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II. 1-rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa kosztu

Kwota (w zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł),

Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)

Data zapłaty".

Tytuł części II załącznika Nr 3 "Sprawozdanie z wykonania wydatków" wskazuje, że jako kryterium należy brać pod uwagę datę wykonania kasowego (zapłaty), a nie zaciągnięcia zobowiązania.

Jednakże uwzględnienie w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego faktur wystawionych przed dniem podpisania umowy zależy od zapisów oferty i umowy.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl