Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Urząd Miejski w Gdańsku
WF II/3110/10/07
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej.

INTERPRETACJA

PRAWA PODATKOWEGO

Prezydent Miasta Gdańska działając na podstawie art. 14j § 1 i § 3 w zw. z art. 14b § 1 i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60z 2005 r. tekst jedn. z późn. zm.)

POSTANAWIA

-udzielić na wniosek podatnika interpretacji stwierdzając, iż drogi wewnętrzne będące w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

UZASADNIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ........... w dniu 30 lipca 2007 r. złożyła, zgodnie z art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie.

We wniosku wskazała, iż posiada grunty na których wybudowano drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym Gdańsk ............. Podatnik uważa, że w myśl przepisów prawa o działalności gospodarczej i prawa spółdzielczego spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej przytaczając podjętą w składzie Pięciu Sędziów uchwałę z dnia 24 marca 1997 r. FPK/1/97. i stoi na stanowisku, iż osiedlowe drogi wewnętrzne -budowle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Analiza stanu prawnego prowadzi jednak do przeciwnych wniosków.

Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości określa art. 3 ust 1 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).Podatnikami są: osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź posiadaczami nieruchomości albo obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Bezspornym zatem jest, iż spółdzielnie mieszkaniowe, jako osoby prawne mieszczą się w zakresie podmiotowym powołanej ustawy.

Równie bezspornym jest, że spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorcami.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej. W myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Natomiast art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) stanowi, iż celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W dalszej części tego przepisu ustawodawca tytułem egzemplifikacji wskazuje, co może być przedmiotem działalności spółdzielni. Przepis art. 1 ust. 6 powołanej ustawy stanowi, że spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą. Z unormowania tego implicite wynika, iż spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność gospodarczą ergo są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Spółdzielnie mieszkaniowe podlegają również wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 1a ust. pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod pojęciem grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mieszczą się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych.

Reasumując - ogół nieruchomości i obiektów budowlanych będących w posiadaniu przedsiębiorcy należy uznać za "związane z prowadzona działalnością". A zatem opodatkowaniu podlegają drogi wewnętrzne (od 1 stycznia br.), urządzenia techniczne jak sieci i przyłącza wod-kan, sieci telewizji osiedlowych i monitoringu osiedlowego, place postojowe i inne miejsca utwardzane należące do poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych. Warunkiem opodatkowania budowli, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3, jest fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę, a jak wykazano wyżej spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorcami.

Zasady ustalania wartości budowli, dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, w sposób kompleksowy reguluje art. 4 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 podstawę opodatkowania stanowi - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym r., nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stosownie do treści art. 4 ust. 5 powołanej ustawy jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

Należy również podkreślić, iż przytoczone orzeczenie NSA dotyczyło innego stanu prawnego.

Na niniejszą interpretację przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia przedmiotowej interpretacji. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację

Opublikowano: www.gdansk.pl