Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 marca 2011 r. Urząd Miasta w Warszawie Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości.

INTERPRETACJA PODATKOWA

Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 21 stycznia 2011 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

postanawiam

uznać, iż stanowisko wyrażone w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2011 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 21 stycznia 2011 r.) (...) z siedzibą w Warszawie przy ulicy (...) (zwana dalej Spółką), wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Z przedstawionego w ww. wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest spółką kapitałową, należącą do (...). W wyniku prywatyzacji i podziału przedsiębiorstwa państwowego (...) Spółka przejęła funkcje i zadania jednostki świadczącej usługi telekomunikacyjne oraz utrzymującej urządzenia telekomunikacji kolejowej; Spółka przejęła całość systemu telekomunikacyjnego obejmującego sieć kabli wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Spółka klasyfikuje przejęte obiekty jako budowle (w szczególności dotyczy to kanalizacji teletechnicznej oraz linii kablowych). Obiekty te (Infrastruktura Kablowa) posadowione są na obszarze gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Tk (obszar kolejowy). Infrastruktura Kablowa obejmuje między innymi linie kablowe i podłączoną do nich infrastrukturę techniczną - urządzenia transmisyjne, centrale, centralki KTE, urządzenia informacji pasażerskiej, zainstalowane na stacjach i dworcach kolejowych. Infrastruktura Kablowa służy i jest udostępniana w formie umów wielu podmiotom, które prowadzą i zarządzają ruchem pociągów (...) jak również przewoźnikom korzystającym z infrastruktury kolejowej (...), w tym telekomunikacyjnej. Ponadto w związku z pozostającą "wolną przepustowością" część infrastruktury kablowej udostępniana jest przy okazji podmiotom innym, niż przewoźnicy lub podmioty, które prowadzą działalność w zakresie ruchu pociągów.

W związku z powyższym pytanie Spółki dotyczy opodatkowania infrastruktury kablowej podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Spółki, infrastruktura kablowa korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej: "u.p.o.l." w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

W doktrynie (zob. np. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008) i orzecznictwie (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/GL 936/10) przyjmuje się, że w celu interpretacji zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. pojęć "infrastruktura kolejowa", "zarządca infrastruktury", "licencjonowany przewoźnik", należy odwołać się przede wszystkim do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm., dalej: "u.t.k.")

Zgodnie z art. 4 pkt 1 u.t.k., przez pojęcie "infrastruktura kolejowa" należy rozumieć linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), wyposażenie techniczne linii kolejowej obejmuje konstrukcyjne elementy nawierzchni, podtorze, obiekty inżynieryjne oraz w szczególności następujące budowle i urządzenia:

1)

systemu sterowania ruchem kolejowym,

2)

związane z obsługą przewozu osób i rzeczy,

3)

zaplecza technicznego taboru kolejowego,

4)

zasilania elektrotrakcyjnego,

5)

telekomunikacyjne,

6)

zasilania elektroenergetycznego,

7)

sieci technicznych,

8)

związane ze skrzyżowaniem z drogami publicznymi w jednym poziomie,

9)

związane z osłoną antyawaryjną.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 u.t.k., zarządcą infrastruktury jest podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie; funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty. Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.t.k., zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na:

1)

budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;

2)

prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;

3)

utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

4)

udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;

5)

zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 u.t.k., przez pojęcie "przewoźnik kolejowy" należy rozumieć przedsiębiorcę, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1a i 1b u.t.k., przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, a zarządca nie może odmówić dostępu na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów.

Jak już wyżej wspomniano, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., muszą być spełnione dwie przesłanki:

a)

budowle muszą wchodzić w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz

b)

zarządca infrastruktury musi być obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego budowle infrastruktury kablowej korzystać będą ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu, albowiem:

a)

infrastruktura kablowa stanowi część infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym;

b)

Spółka jest zarządcą infrastruktury kablowej; jest ona zobowiązana - na mocy przepisów o transporcie kolejowym - do udostępniania tej infrastruktury innym podmiotom, które prowadzą i zarządzają ruchem pociągów, jak również przewoźnikom kolejowym, korzystającym z infrastruktury kolejowej (w tym telekomunikacyjnej).

POUCZENIE

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Opublikowano: bip.warszawa.pl