WA-0730/4/10/2009 - Sprawozdawczość w zakresie pomocy publicznej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie WA-0730/4/10/2009 Sprawozdawczość w zakresie pomocy publicznej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przesyła Państwu informacje przekazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i informuje, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 63, poz. 522). Rozporządzenie to, zgodnie z art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), określa wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia sprawozdania albo informacje o nieudzielaniu pomocy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP:

1)

gminy;

2)

powiaty;

3)

samorząd województwa,

między innymi z obszaru województwa podkarpackiego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ww. podmioty, w terminie 7 dni od dnia wejścia wżycie rozporządzenia, tekst jedn. do dnia 15 maja 2009 r., mają obowiązek wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP, przedstawiając jednocześnie informacje identyfikujące użytkownika tej aplikacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o nadanie loginu i hasła dostępu, instrukcja użytkowania aplikacji, opublikowane zostały także na stronie internetowej Urzędu www.uokik.gov.pl (pomoc publiczna/sprawozdawczość).

W następstwie złożonych wniosków, Prezes Urzędu przekaże wnioskodawcom (zgodnie z § 4 ust. 3), w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, identyfikatory (loginy) i hasła dostępu do aplikacji SHRIMP. Zgodnie z § 3 rozporządzenia obowiązek przekazywania sprawozdań albo informacji o nieudzieleniu pomocy następuje od początku kwartału następującego po kwartale, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z tej aplikacji. Zgodnie z przewidzianymi procedurami i terminami zakłada się, iż jednostki samorządu terytorialnego ww. województw powinny stosować aplikację SHRIMP do sporządzania sprawozdań o pomocy publicznej udzielonej od dnia 1 lipca 2009 r.

Ze względu na bardzo napięte terminy wdrażania systemu SHRIMP (rejestracja użytkowników, przesyłanie loginów i haseł) zaleca się jak najszybsze występowanie z wnioskiem o nadanie loginu i hasła (nawet przed wejściem w życie rozporządzenia). Umożliwi to również użytkownikom wcześniejsze zapoznanie się z systemem.

Jednocześnie informujemy, iż również w dniu 22 sierpnia 2008 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153. poz. 952). Rozporządzenie to wskazuje m.in. że podmioty udzielające pomocy, zobowiązane do sporządzania sprawozdań albo informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sporządzają sprawozdania o udzielonej pomocy, w terminie 30 dni od dnia udzielenia pomocy.

Począwszy od III kwartału 2009 r., wszystkie przypadki pomocy należy wprowadzać w systemie Shrimp, w sposób ciągły, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ww. rozporządzeniu. Każdy przypadek pomocy należy wprowadzić do systemu w ciągu 30 dni od daty udzielenia pomocy. II kwartał 2009 r. należy rejestrować wg dotychczasowych zasad na wzorcu sprawozdawczym w formacie Excela zamieszczonym na stronie www.uokik.gov.pl. Tak wypełnione sprawozdania należy przesłać jak dotychczas, do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Informujemy ponadto, że od 1 lipca 2009 r. będzie uruchomiona infolinia pod którą zainteresowane podmioty będą mogły uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aplikacji SHRIMP. Pomoc będzie można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 55-60-134. Pytania można również wysyłaćeov.pl.

Opublikowano: www.rzeszow.rio.gov.pl