WA-0250/122/13, Wydatki gminy pokrywane z opłat pobranych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

WA-0250/122/13 - Wydatki gminy pokrywane z opłat pobranych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/122/13 Wydatki gminy pokrywane z opłat pobranych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2013 r. informuję, że w myśl art. 6r ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto z pobranych opłat mogą zostać pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zatem, zdaniem Izby nie istnieje możliwość dofinansowania z ww. środków dopłat dla właścicieli nieruchomości, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto, zgodnie z art. 6k ust. 4 ww. ustawy, rada gminy może ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przy czym właściciele tych nieruchomości muszą spełniać ustalone przez radę kryteria. Ustawodawca zezwolił organowi stanowiącemu na wprowadzenie zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak zwolnienia te mają charakter przedmiotowy.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl