WA-0250/117/12, Zobowiązanie uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... - OpenLEX

WA-0250/117/12 - Zobowiązanie uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego właściciela

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/117/12 Zobowiązanie uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego właściciela

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 listopada 2012 r. wyjaśniam, że zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest więc niepodatkową należnością budżetową o charakterze publiczno-prawnym określoną w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 tej ustawy, do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Ponadto z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie wynika prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej ww. opłaty. W ustawie tej brak jest również odniesienia do stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nie uiszczenia przedmiotowej opłaty w terminie. Zatem, brak jest ustawowych podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl