Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2013 r.
Formy zwrotu dotacji przekazanej do przedszkola przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
WA-0250/108/13

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 września 2013 r. informuję, że ustawowym obowiązkiem gminy, której uczeń uczęszcza do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy, jest pokrycie kosztów udzielonej dotacji przekazanej dla tego przedszkola przez gminę, na terenie której znajduje się to przedszkole. Powyższe jasno wynika z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Z uwagi na to, że ustawodawca nie określił formy w jakiej ten zwrot ma być dokonany, wydaje się konieczne zawarcie stosownego porozumienia między gminami, gdzie m.in. ta kwestia ta winna być uregulowana. Z kolei implikacją kwalifikacji przedmiotowego wydatku będzie treść zawartego porozumienia.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl