WA-0250/106/13, Zasady wypłaty stypendiów sportowych osobom niebędącymi mieszkańcami danej gminy - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

WA-0250/106/13 - Zasady wypłaty stypendiów sportowych osobom niebędącymi mieszkańcami danej gminy

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/106/13 Zasady wypłaty stypendiów sportowych osobom niebędącymi mieszkańcami danej gminy

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 września 2013 r. informuję, że w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy, tj. ogól osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na obszarze danej gminy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przy czym w doktrynie i judykaturze podkreśla się, iż sam zamiar stałego pobytu wdanej miejscowości nie przesądza o zamieszkaniu lecz musi być połączony z takim przebywaniem w danej miejscowości, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. O miejscu zamieszkania rozstrzyga więc całokształt okoliczności, które pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej. Zatem, aby dana miejscowość była miejscem zamieszania konkretnej dorosłej osoby fizycznej, zamiar stałego pobytu musi być wystarczająco uzewnętrzniony w postaci określonych zachowań psychofizycznych oraz czynności prawnych (złożenie oświadczenia przez zainteresowaną osobę jest niewystarczające).

Natomiast miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest ściśle związane z miejscem zamieszkania jego rodzica lub rodziców (art. 26 ustawy - Kodeks cywilny).

Analizując zasadność wydatków gminy dotyczących stypendiów sportowych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w oparciu o art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych do wypłacania przedmiotowych stypendiów osobom niebędącym mieszkańcami gminy. Podkreślić trzeba, że zadaniami własnymi gminy są te, które zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty, a więc mieszkańców gminy.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl