WA-0250/106/12, Opłata planistyczna jako dochód własny gminy - Pismo wydane przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - OpenLEX

WA-0250/106/12 - Opłata planistyczna jako dochód własny gminy

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 listopada 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/106/12 Opłata planistyczna jako dochód własny gminy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 października 2012 r. wyjaśniam, że zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy.

Opłata (renta) planistyczna jest więc niepodatkową należnością budżetową o charakterze publiczno-prawnym określoną w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 tej ustawy, do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Ponadto z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty planistycznej. W ustawie tej brak jest również odniesienia do stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nie uiszczenia przedmiotowej opłaty w terminie. Zatem, brak jest ustawowych podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty planistycznej.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl