w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 sierpnia 2006 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

Zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne we wrześniu, październiku, listopadzie 2006 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2006 r.).

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. od 1 stycznia 2006 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 899,10 zł.

Za wrzesień, październik i listopad 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 52,65 zł (tj. 19,52%)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 35,06 zł (tj. 13%)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 6,61 zł (tj. 2,45%)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych nie wymienione w punkcie I,

twórcy i artyści,

osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

oraz

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1456,36 zł. (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.).

Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r. (Mon. Pol. Nr, 55, poz. 588) - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2006 r. wynosiło 2427,27 zł.

Za wrzesień, październik i listopad 2006 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 284,28 zł (tj. 19,52%)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 189,33 zł (tj. 13%)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 35,68 zł (tj. 2,45%)

Ponadto:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z 13 października 1998 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wszystkich osób, których dotyczy Informacja, we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6068,18 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy obejmującego okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. dla płatników składek którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalana przez Zakład. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

· płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

· płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

W celu umożliwienia płatnikom składek prawidłowego ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe został opracowany poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w oddziałach ZUS. Ponadto oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 lipca 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r. (Mon. Pol. z 2006 r. Nr 50, poz. 544) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r. wynosiło 2582,33 zł.

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. dla osób wymienionych zarówno w punkcie I jak i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1936,75 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku).

W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień, październik i listopad 2006 r. nie może być niższa od kwoty 169,47 zł (tj. 8,75%).

Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 z późn. zm.) pracodawcy powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10%. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 41 ustawy budżetowej na rok 2006 z 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244).

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) opłacają składkę w wysokości 2,45%. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 40 ustawy budżetowej na rok 2006.

--------------------

* Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Opublikowano: www.zus.gov.pl