W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku - Pismo wydane przez: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - OpenLEX

undefinedW sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2015 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

W związku z powyższym od dnia 28 czerwca 2015 r., a więc od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, część rysunkowa składanego w organie projektu budowlanego budynku nie musi przedstawiać ww. instalacji. Tym samym organ nie może zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, skoro ich realizacja nie wymaga już przedłożenia w organie projektu budowlanego. Natomiast zgodnie z wolą inwestora ww. instalacje nadal mogą być w projekcie zamieszczane.

Należy wyjaśnić, że art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane ma zastosowanie zarówno do budynków użytkowanych, jak i budowanych. Tym samym realizacja instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych jest możliwa także w trakcie budowy budynku.

Natomiast zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy dokonania zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych. Tym samym do realizacji poszczególnych instalacji wewnętrznych nadal zastosowanie znajdą szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Opublikowano: www.gunb.gov.pl