VI/443-71/06/JD - Korekta faktur wystawionych odbiorcom Spółki, potwierdzających dostawę towarów, wobec których stosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 maja 2006 r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku VI/443-71/06/JD Korekta faktur wystawionych odbiorcom Spółki, potwierdzających dostawę towarów, wobec których stosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT

Pytanie podatnika

Czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekt faktur wystawionych swoim odbiorcom, potwierdzających dostawę towarów, wobec których stosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT?

Postanowienie

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 65/2006 z dnia 22.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 24.02.2006 r.), uzupełnionego pismem l.dz. 111/2006 z dnia 11.04.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości dokonania korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 bez wystawiania odbiorcom towarów faktur korygujących, dotyczących przedmiotu korekt deklaracji, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik w styczniu 2006 r. został poinformowany przez dostawcę, że skutkiem wydania przez urząd statystyczny opinii dotyczącej zakwalifikowania towarów do właściwego grupowania PKWiU, korekcie uległa stawka podatku stosowana przy dostawie tych towarów z 7% na 22%. Dostawca dokonał korekty faktur wystawionych dla Podatnika w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2005 r.

Podatnik wystawia odbiorcom tej grupy towarów miesięcznie średnio 20.000 faktur, w głównej mierze właścicielom niedużych sklepów i odbiorcom detalicznym.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionej wyżej sytuacji Spółka jest zobowiązana do dokonania korekt faktur wystawionych swoim odbiorcom, potwierdzających dostawę towarów, wobec których stosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT.

Zdaniem Podatnika, skorygowanie deklaracji VAT - 7 oraz odprowadzenie podatku VAT we właściwej wysokości uzasadnia brak konieczności dokonywania korekt faktur wystawionych jego odbiorcom.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawca dokonał korekty faktur wystawionych Podatnikowi w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2005 r. skutkiem pomyłki w stawce podatku VAT stosowanej przy dostawie towarów (7% zamiast 22%), którą wykazała wydana przez urząd statystyczny opinia dotycząca zakwalifikowania towarów do właściwego grupowania PKWiU. Podatnik wystawia odbiorcom tej grupy towarów miesięcznie średnio 20.000 faktur.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie m.in. delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl § 17 ust. 3 rozporządzenia faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Do faktur korygujących stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 5-7, § 11 i § 16 ust. 4 i 7 (§ 17 ust. 6 rozporządzenia).

Wobec powyższego, w przypadku stwierdzenia w fakturze pomyłki w stawce podatku Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej zawierającej dane określone w wymienionych wyżej przepisach § 17 ust. 2, 3 i 6 rozporządzenia.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Jednocześnie tut. Organ stwierdza, iż w myśl art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawyopodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotępodatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W oparciu o brzmienie cytowanego wyżej przepisu ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług musi być prowadzona w sposób zapewniający prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym sporządzanie korekt tych deklaracji, gdyż deklarację VAT-7 sporządza się na podstawie danych zawartych w tej ewidencji - danych popartych stosownymi dokumentami źródłowymi.

Podatnicy podatku VAT swoje działania gospodarcze - dokonane w konkretnym okresie rozliczeniowym - dokumentują dowodami źródłowymi. Dane zawarte w tych dowodach przenoszone są kolejno do ewidencji zakupów oraz ewidencji sprzedaży VAT.

Informacje zawarte w ewidencji zakupu oraz ewidencji sprzedaży VAT stają się następnie podstawą do wykazania i rozliczenia w odpowiedniej deklaracji VAT-7 kwot podatku należnego i naliczonego, a co za tym idzie ustalenia, czy w danym okresie rozliczeniowym powstała u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, czy też powstało zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie do urzędu skarbowego.

Zatem korekta podatku należnego w skorygowanej deklaracji VAT-7 winna znaleźć potwierdzenie w wystawionych przez Podatnika dokumentach źródłowych. Oznacza to, iż w przypadku zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT wartości wykazane w złożonej przez Podatnika korekcie deklaracji VAT-7 winny odpowiadać sumie kwot podatku wykazanych w wystawionych przez Podatnika fakturach oraz fakturach korygujących.

Tym samym Spółka jest obowiązana do wystawienia faktur, które będą korygowały nieprawidłowo zastosowaną stawkę podatku VAT.

Ponadto tut. Organ zauważa, iż przepisy dotyczące podatku VAT nie wykluczają możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej - dotyczącej więcej niż jednej faktury pierwotnej - wystawionej dla określonego nabywcy, przy czym faktura ta winna zawierać odpowiednie dane, o których mowa w przywołanych powyżej przepisach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl