Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 grudnia 2003 r.
Ministerstwo Zdrowia
UZ-20655/076/01/03/KB

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod rządami ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm., dalej zwana ustawą o puz), uprzejmie informuję, co następuje.

Rozważania przedstawione w piśmie z dnia 16 października 2003 r., znak: UZ-2016/076/01/03/PS/KB, dotyczące zasad naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, pozostają również, co do zasady, aktualne na tle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (zwanej ustawą o puz). Należy stwierdzić, że również na gruncie ustawy o puz dopuszczalne było obniżenie składek do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Ustawa o puz w art. 169g, obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r., wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku, gdy w 1999 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1-8 ustawy o puz, zgodnie z przepisami art. 19-22 tejże ustawy, była wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniżało się do wysokości tej zaliczki. Przepis ten został zmieniony w ten sposób, że jego obowiązywanie zostało rozciągnięte na rok 2000 i 2001. Następnie w roku 2001 został dodany art. 22a, który zawierał analogiczne rozwiązanie, jak powołany art. 169g.

Jak to wynika z brzmienia powołanych powyżej przepisów ustawy o puz, rozwiązania w niej przyjęte w zakresie obniżenia wysokości składki do wysokości obliczonej zaliczki na podatek dochodowy były analogiczne jak w obecnie obowiązującej ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Tym samym należy stwierdzić, że zarówno ustawa o puz, jak i ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ nie przewidywały, w sytuacji niepotrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, możliwości obniżenia z tego tytułu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Powołane przepisy umożliwiały skorzystanie z uprawnienia obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości obliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku, gdy nie została w ogóle obliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, przepisy dotyczące obniżenia składek nie mogły znaleźć zastosowania.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w zakresie zasad naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia zawierają analogiczne rozwiązania jak przepisy uprzednio obowiązującej ustawy o puz, w związku z czym ogólne wywody zawarte w piśmie z dnia 16 października 2003 r., znak: UZ-2016/076/01/03/PS/KB, pozostają aktualne również na tle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Opublikowano: G.Urzędowa 2004/1/4