Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
Powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
Urząd Skarbowy w Żarach
USX-443/57/04

Pytanie podatnika

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy oraz od jakiej kwoty wyliczyć VAT naliczony i należny z tytułu otrzymania faktury proforma na zaliczkową zapłatę za towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Odpowiedź

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 9.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Stosownie do art. 20 ust. 6 i 7 ww. ustawy w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Z treści złożonego pisma wynika, że Spółka otrzymała w dniu 1.06.2004 r. dwie faktury mające charakter faktur proforma na zaliczkową zapłatę za 8 szt. krosien na łączną kwotę 59.880 + 39.920 EURO, będących przedmiotem jednego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów EURO. Ww. krosna mają być dostarczone z Belgii do Polski we wrześniu 2004 r. Pierwsza faktura z terminem zapłaty 4.06.2004 r. opiewa na kwotę zaliczki 59.880 EURO, z czego faktycznie zapłacono 30.000 EURO. Druga faktura z terminem zapłaty 15.09.2004 r. opiewa na kwotę zaliczki 39.920 EURO i nie została uregulowana. Powyższe faktury stanowią jedynie wezwanie do zapłaty i nie potwierdzają otrzymania przez dostawcę zaliczki od podatnika. Dlatego też z momentem ich wystawienia nie wiąże się fakt powstania obowiązku podatkowego u nabywcy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jednakże jeżeli w dniu otrzymania zaliczki Belgijski kontrahent wystawiłby fakturę potwierdzającą fakt otrzymania zaliczki, to zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z chwilą wystawienia ww. faktury powstałby obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach podziela stanowisko podatnika co do momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania. W opisanej w poprzednim akapicie sytuacji zgodnie z art. 20 ust. 6 i 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki na poczet dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstałby w miesiącu czerwcu, a opodatkowaniu podlegałaby kwota przekazanej zaliczki w wysokości 30.000 EURO.

Art. 31 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Art. 86 ust. 1 ww. ustawy stanowi zaś, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2, ust. 11 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl