Ustalenie właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w Niemczech.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 grudnia 2009 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ustalenie właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w Niemczech.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13 listopada 2009 r. przez przedsiębiorcę Panią (...) w sprawie o ustalenie właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w Niemczech.

UZASADNIENIE

Dnia 13 listopada 2009 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) wpłynął wniosek (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku Pani (...) wskazała, iż w Polsce posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym kraju Unii Europejskiej, tj. w Niemczech.

W tym stanie faktycznym wnioskodawczym powzięła wątpliwość, czy w okresie zatrudnienia w Niemczech jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zdaniem Pani (...) w zaistniałej sytuacji w myśl przepisów Rozporządzenia EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., s. 2 i nast. z późn. zm.) jeżeli wykonuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Niemczech to w Polsce nie powinna płacić składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) zważył co następuje:

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład podziela stanowisko wnioskodawczym i uznaje, że w myśl art. 14c lit. a) powołanego Rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego, jeżeli Pani (...) prowadząc w Polsce działalność gospodarczą jest pracownikiem zatrudnionym na terytorium Niemiec to w stosunku do niej w zakresie zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie niemieckie ustawodawstwo.

Zainteresowana powinna wystąpić do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej o wydanie formularza E 101, który poświadcza, iż osoba podlega innemu ustawodawstwu niż polskie.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu (...) w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl