Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 maja 2004 r.
Świadczenie urlopowe wypłacone na podstawie układu zbiorowego pracy.
Urząd Skarbowy w Legnicy
USPD.III-423/5/04

"(...) Z treści pisma oraz dołączonego do niego Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki z o.o. (...) wynika, że spółka, jako pracodawca do dnia 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) była zobowiązana tworzyć zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Natomiast od dnia 1 stycznia 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie ww. protokołu nie tworzy tego funduszu, a pracownikom przysługuje raz w roku świadczenie urlopowe wypłacane na zasadach określonych w regulaminie UZP (zgodnie z przepisami o ZFŚS), przy czym środki ZFŚS, który był tworzony do 31 grudnia 2003 r., będą wykorzystane, aż do wyczerpania, według zasad określonych w obowiązującym dotychczas regulaminie ZFŚS.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej: updop) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) określa cyt. wyżej ustawa o ZFŚS. Stosownie do art. 4 tej ustawy układy zbiorowe pracy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz, mogą również postanowić, że u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, Fundusz nie będzie tworzony (...). Spółka, należąc do kategorii ww. pracodawców, dokonała takiego wyboru w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi przy jednostce. Wobec czego kosztem uzyskania przychodów w 2004 r. będą świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Należy również mieć na uwadze to, że użyte w art. 16 ust. 1 pkt 45 updop sformułowanie "działalność socjalna" oznacza wszelką działalność socjalną, o ile jej zakres odpowiada zakresowi zdefiniowanemu w art. 2 ustawy o ZFŚS. Będą to zatem wydatki ponoszone przez pracodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo -rekreacyjnej oraz udzielania pomocy materialnej. Powyższa regulacja odnosi się zarówno do pracodawców tworzących ZFŚS, jak również i do pracodawców nie tworzących tego funduszu.

Ponieważ spółka w 2003 r. miała obowiązek tworzenia ZFŚS i gromadzenia z tego tytułu środków na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym, w związku z czym do kosztów uzyskania przychodów miała prawo zaliczyć odpisy na ZFŚS, jeżeli środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostały wpłacone na rachunek Funduszu (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop).

W tym miejscu organ podatkowy zwraca uwagę, iż wykorzystanie środków ZFŚS (bez względu na termin ich wydatkowania - art. 11 ustawy o ZFŚS) nie stanowi okoliczności powodującej zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów, gdyż dla celów podatku dochodowego momentem tym jest dzień, w którym pracodawca (podatnik) dokonał wpłaty środków z tytułu odpisu na rachunek Funduszu.

Reasumując, w sytuacji opisanej przez spółkę w 2004 r. kosztami uzyskania przychodów będą świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z postanowieniami UZP i ustawą o ZFŚS".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/35