Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 maja 2004 r.
Poniesienie wydatków na remont budynku mieszkalnego.
Urząd Skarbowy w Białogardzie
USP-IA-415/10/04

Pytanie podatnika

Czy poniesienie wydatków w 2002 r. na remont budynku mieszkalnego w okolicznościach uzyskania w 2004 r. pozwolenia na użytkowanie budynku, uprawniło podatnika do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym w roku 2002?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 19.04.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 19.02.2002 r. zakupił nieruchomość składającą się z działki o powierzchni 275m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, będącym w stanie surowym zamkniętym. Poprzedni inwestor zaniechał kontynuacji budowy, a upływ czasu spowodował, że zamontowana stolarka okienna i drzwiowa wymagała naprawy. Podatnik podjął decyzję, iż bardziej opłacalna będzie wymiana tej stolarki. W 2002 roku podatnik odliczył od podatku wydatki mieszkaniowe z tytułu remontu zakupionego budynku mieszkalnego w wysokości 4.472,85 zł. Do wydatków remontowych podatnik zaliczył min. wydatki na wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej na nową wykonaną z profili PCV oraz wydatki na naprawę nieprawidłowo wykonanego dachu.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego dały mu prawo do ulgi w podatku dochodowym w 2002 roku z tytułu wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego (według ustnego oświadczenia podatnik uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego w 2004 r.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie następująca norma prawa podatkowego: art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Zastosowanie tej normy skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Art. 27a ust. 1 pkt 1 stanowi, iż podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W świetle przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w momencie ponoszenia wydatków polegających na zakupie materiałów budowlanych do nabytego budynku w stanie surowym zamkniętym, podatnik posiadał tytuł prawny do zakupionego budynku. Jednakże w kontekście ulgi remontowo-modernizacyjnej, za tytuł prawny należy uznać moment, w którym podatnik (będący właścicielem) uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego. W przedmiotowej sprawie podatnik (wg oświadczenia) uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku na początku 2004 r.

W rozumieniu prawnym, gdy budynek nie został jeszcze wybudowany i oddany do użytkowania, nie istnieje przedmiot remontu. Nie można remontować bądź modernizować obiektu, którego budowa jeszcze trwa.

Z opisu podatnika wynika, iż zakupione materiały zostały wykorzystane do wymiany niektórych zniszczonych lub nieprawidłowo wykonanych elementów budynku mieszkalnego przed przekazaniem do użytkowania. Stanowią one wydatki na budowę lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) przez "remont" należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (...). Natomiast przez "modernizację" lokalu mieszkalnego należy rozumieć jego unowocześnienie, a także uwspółcześnienie (Mały Słownik Języka Polskiego PWN, wydanie XII, 1995 r.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl