Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Dotacje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczone na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.
Urząd Skarbowy w Olsztynie
USIV/I/443-27/04

Pytanie podatnika

Opodatkowanie dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.

Odpowiedź

Odpowiadając na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. (wpływ do US 06.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do US 31.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że dotacje otrzymywane przez Jednostkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz jednostek samorządowych są przeznaczane na refundację badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, którego prowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w O. nałożone jest i regulowane ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.) i nie jest wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyniki badań monitoringu środowiska stanowią materiał służący bieżącej ocenie stanu poszczególnych elementów środowiska i prognozowaniu zmian w nim zachodzących.

Jak wynika z ww. pisma materiał zgromadzony w trakcie badań i opracowania z tego zakresu stanowią znaczącą pozycję "Raportu o stanie środowiska", publikacji ukazującej się nakładem Biblioteki Monitoringu, której odbiorcami są administracja rządowa i samorządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także biblioteki publiczne.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obowiazującej od 1 maja 2004 r., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z pisma Jednostki wynika, że prowadzenie monitoringu środowiska jest zadaniem nałożonym przepisami prawa i nie jest wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem, w myśl powołanego wyżej przepisu, w zakresie zadania, o którym mowa w piśmie, Jednostka nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl