USIII/443/VAT/588/53/2007BD - Zakup motoroweru.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 lipca 2007 r. Urząd Skarbowy Łódź-Polesie USIII/443/VAT/588/53/2007BD Zakup motoroweru.

"(...) Spółka prowadzi działalność handlowo-usługową na terenie miasta, polegającą na usuwaniu usterek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynkach usytuowanych m.in. w centrum miasta. Usługi wykonywane są często na zlecenia telefoniczne od administratorów wspólnot mieszkaniowych i wymagają szybkiego dotarcia do klienta. W celu szybkiej obsługi klientów Spółka zakupiła motorower (...) o pojemności silnika 49,5 cm3 o max. prędkości 45 km/h. Do obsługi pojazdu nie jest potrzebne prawo jazdy, więc wg Spółki nie jest to pojazd samochodowy. Zakup dokonany został na podstawie faktury VAT (...). Motorower został zaewidencjonowany jako środek trwały podlegający amortyzacji. (...) Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury w pełnej wysokości.

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, jednocześnie zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) przywołanego wyżej artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z kolei art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przypadki gdy podatnik mimo, iż dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, określone zostały m.in. w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy. W sytuacji nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł (art. 86 ust. 3 ww. ustawy). Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się pojęciem "pojazdu samochodowego", jednak go nie definiuje. Stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (...) art. 2 pkt 31, za pojazd silnikowy uznaje się pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego (art. 2 pkt 32 ustawy). Natomiast za pojazd samochodowy uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (art. 2 pkt 33 ustawy). W świetle powyższych przepisów, każdy pojazd wyposażony w silnik jest pojazdem silnikowym, a tym samym pojazdem samochodowym, z wyłączeniem motoroweru, pojazdu szynowego oraz ciągnika rolniczego. Art. 2 pkt 46 tej ustawy stanowi, iż motorowerem jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zakupiony pojazd posiada ww. parametry, mieszcząc się tym samym w przedstawionej definicji. Tym samym nie będą go dotyczyły ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT od jego zakupu, o ile zakup będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Oznacza to, iż odliczając w pełnej wysokości podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup motoroweru o ww. parametrach technicznych, Spółka postąpiła w sposób prawidłowy. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/12/44-45