USIII/443/VAT/436/101/06/WO - Czy otrzymaną dotację należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2006 r. Urząd Skarbowy Łódź-Polesie USIII/443/VAT/436/101/06/WO Czy otrzymaną dotację należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2006 r. (data wpływu do urzędu 24 października 2006 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie podziela poglądu przedstawionego w złożonym wniosku.

W dniu 24 października 2006 r. wpłynęło do tut. Organu pismo z dnia 20 października 2006 r. dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W powyższym wniosku przedstawia Pani następujący stan faktyczny: W dniu 18 lipca 2006 r. zawarła Pani umowę o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu "TOP50-Talenty Odkryte po 50-ce" ze Stowarzyszeniem A... Polska. W związku z rozpoczęciem przez Panią działalności gospodarczej od 1 września 2006 r. wyżej wymienione stowarzyszenie udzieliło Pani pomocy finansowej pochodzącej ze środków programu Unii Europejskiej PHARE. Otrzymane środki stanowiły 50% kosztów założenia działalności gospodarczej, natomiast dalsze 50% to był Pani wkład własny włożony w to przedsięwzięcie. W ramach zgromadzonych funduszy dokonała Pani zakupu wyposażenia firmy, pokryła Pani koszty najmu pomieszczeń, dokonała Pani opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz zapłaciła Pani składki ZUS za 6 miesięcy z góry.

Pyta Pani czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług powinna Pani opodatkować otrzymaną dotację podatkiem VAT i jeżeli tak to jaką stawką, czy też powinna Pani potraktować wyżej wymieniona dotację jako zwolnioną z podatku VAT?

Pani zdaniem otrzymana dotacja stanowi dofinansowanie z funduszu PHARE 2003 na realizację działań związanych z rozwojem całego Pani przedsiębiorstwa i nie stanowi dopłaty do ceny konkretnych towarów i usług, ani rekompensaty w związku z obniżeniem ich ceny. Uważa Pani, że otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ otrzymała ją Pani nie do konkretnego towaru lub usługi lecz na cele całego przedsiębiorstwa.

W wyniku analizy zawartego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, a także w oparciu o obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, że przedstawione stanowisko nie jest słuszne.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższej regulacji wynika, że w sytuacji gdy podatnik otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usługi. Aby jednak otrzymaną dotację opodatkować podatkiem od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie, że finansowanie to ma bezpośredni związek z ceną konkretnych dostaw lub świadczeń. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.

Ponadto zgodnie z art. 14b § 3 przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl