USIII/406-7/765/BW/06 - Dokonanie korekty podatku w oparciu o art. 90 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Bełchatowie USIII/406-7/765/BW/06 Dokonanie korekty podatku w oparciu o art. 90 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Pytanie podatnika

Przedmiotem zapytania podatnika jest rozstrzygnięcie kwestii, czy w związku z wystawieniem faktur VAT dla Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie na równowartość kwot dofinansowania dot. usług naukowo-badawczych PKWiU 73 (zwolnionych w 2005 r. od VAT) związanych z realizacją projektu celowego powoduje obowiązek dokonania korekty podatku w oparciu o art. 90 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W dniu 16 lutego 2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wpłynął Pana wniosek, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym dokonuje Pan sprzedaży opodatkowanej. Tylko w listopadzie 2005 roku wystawił Pan faktury VAT dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT dla Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie. Faktury te wystawiono na kwotę dofinansowania dot. usług naukowo-badawczych PKWiU 73 związanych z realizacją projektu celowego pn " Wykonanie prototypu granulatora jednowałowego do recyklingu odpadów". Dofinansowanie to stanowi pokrycie kosztów zakończonych prac rozwojowych z wynikiem pozytywnym zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych. Zrealizowany projekt celowy będzie służył sprzedaży opodatkowanej i będzie stanowił wartości niematerialne i prawne od których będą naliczane odpisy amortyzacyjne.

Pana zdaniem otrzymane dofinansowanie nie powinno powodować utraty praw do odliczenia podatku naliczonego w całości i nie należy dokonywać również korekty podatku w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast podatek naliczony przy zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2006 powinien być odliczany w całości, bez zastosowania przepisów art. 90 i art. 91 ust. 2 ww. ustawy, ponieważ w Pana przedsiębiorstwie występuje tylko sprzedaż opodatkowana, a pozycja która wystąpiła w m-cu listopadzie 2005 roku nie stanowiła przychodu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie złożonym w dniu 16 lutego 2006 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Analiza przytoczonej normy prawnej wskazuje, że warunkiem niezbędnym do uznania dopłat za obrót jest ich związek z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez podatników, podlegającymi opodatkowaniu, mający wpływ na ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez podatnika.

W sytuacji, gdy podatnik przeznacza dofinansowanie-dopłatę na realizację projektu celowego, tj. prac badawczo-rozwojowych na warunkach określonych w umowie i harmonogramie, przy czym kwoty dopłat nie są przeznaczane na dofinansowanie dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów - dofinansowanie to nie podlega opodatkowaniu w oparciu o regulację art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W związku z uchyleniem przepisu art. 90 ust. 7 powyższe dofinansowanie - dopłata od 1 czerwca 2005 roku nie wpływa także na obliczenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia w oparciu o proporcję ustaloną zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o PTU.

Natomiast jeżeli Pan wystawił faktury VAT i powołał się na symbol PKWiU 73 (usługi naukowo - badawcze) oznacza to zupełnie inny stan faktyczny. Powyższe świadczy o tym, iż udokumentował Pan ww. zdarzenie jako wykonanie usługi, regulacje dot. otrzymanych dotacji - dopłat nie będą miały w ogóle zastosowania. Otrzymane dofinansowanie oznaczać będzie "wynagrodzenie" za zrealizowaną usługę naukowo - badawczą, zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (zał. Nr 4, poz. 5).

Należy wskazać, że faktury wystawiane na kontrahentów zewnętrznych dokumentują wyłącznie wykonaną czynność - dostawa towarów, świadczenie usług (zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy). Tak udokumentowaną czynność należy wykazać w deklaracji jako sprzedaż zwolnioną z opodatkowania, od której podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W przypadku tym będą miały również zastosowanie przepisy art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego - związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli zaś nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 w/w przepisu, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2).

Proporcję, o której mowa w przepisie art. 90 ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 4 proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawne co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dostawą towarów i świadczeniem usług opodatkowanych. Dopiero w sytuacji, kiedy nabywane przez podatnika towary i usługi są wykorzystywane do czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku i jednocześnie brak jest możliwości wyodrębnienia całości lub części kwoty podatku naliczonego związanej wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, należy odliczać podatek naliczony według proporcji ustalonej na podstawie art. 90 ustawy.

Jeżeli w roku 2006 i następnych występować będzie wyłącznie sprzedaż opodatkowana to odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie przysługiwało w całości.

Wobec powyższego, tutejszy organ nie podziela Pana stanowiska, iż powyższe faktury VAT nie mają żadnego wpływu na wysokość kwoty podatku naliczonego do odliczenia i dlatego też uznał Pana stanowisko przedstawione w złożonym wniosku - za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl