USIA/415/11/2006 - Koszty uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2006 r. Urząd Skarbowy w Pabianicach USIA/415/11/2006 Koszty uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach

Pytanie podatnika

Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a par. 1, art. 14b, art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w sprawie.

W dniu 31.01.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie Pana w kwestii uznania za koszty uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z uczestnictwem w konferencji naukowo technicznej, sympozjum, szkoleniach z zakresu związanego z wykonywanym zawodem. Zakres prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej obejmuje szacowanie nieruchomości, ekspertyzy z zakresu rolnictwa, ogrodnictwo. Obowiązek uczestnictwa w konferencjach wynika z konieczności ustawicznego szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu to koszty uczestnictwa, opłaty za hotel, materiały szkoleniowe, dojazdy, koszty delegacji itp.

Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1993 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawowa definicja nie kwalifikuje danego wydatku do kosztu podatkowego, stanowi jedynie, iż aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu spełnione muszą być dwa warunki:

1) koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz

2) nie może to być koszt wymieniony w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym katalogu kosztów nie uznanych za koszt podatkowy - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że koszty uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych są niezbędne w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu, który winien być rozliczony zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Reasumując, przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego w zapytaniu, interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl