USI-PE/005/9-1/PD/05 - Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 31 marca 2005 r. Urząd Skarbowy w Świnoujściu USI-PE/005/9-1/PD/05 Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego

Pytanie podatnika

Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2004 można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w 2004 r. na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2002 r.?

Podatniczka w dniu 4 października 2002 r. nabyła lokal mieszkalny w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Lokal nabyty został od Spółki z o.o. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, nastąpiła w formie Aktu Notarialnego w dniu 4 października 2002 r. Zakupiona inwestycja sfinansowana została częściowo ze środków zaciągniętego kredytu hipotecznego. Podatnik w dniu 7 października 2002 r. zawarł umowę kredytu hipotecznego z Bankiem. Z treści umowy wynika, że kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie części kosztów inwestycyjnych, których celem jest zakup nieruchomości mieszkalnej.

Na okoliczność spłaty odsetek przedłożono zaświadczenie wystawione przez Bank o poniesionych wydatkach z tego tytułu.

1. Do pisma złożonego do Urzędu przez Panią w dniu 1 lutego 2005 r., jako załączniki dołączono następujące dowody źródłowe:

2. Pozwolenie na budowę budynku, w którym wykupiony został lokal mieszkalny przez Panią w formie decyzji Urzędu Miasta z dnia 6 kwietnia 1999 r. zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora,

3. Decyzję Urzędu Miasta z dnia 12 grudnia 2001 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalno - usługowego,

4. Zaświadczenie Prezydenta Miasta, że lokal mieszkalny stanowi samodzielny lokal mieszkalny. Opisany lokal na dzień 12 marca 2002 r. jest własnością Spółki. z o.o.,

5. Umowę kredytu hipotecznego z dnia 7 października 2002 r. zawartą pomiędzy Bankiem a podatnikiem,

6. Akt Notarialny z dnia 4 października 2002 r. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością skorzystania w roku 2004 z odliczenia wydatków poniesionych w 2004 r. na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2002 r.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 26b ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 4, ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Artykuł 26b ust. 2 wyżej cytowanej ustawy stanowi - odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się jeżeli:

- kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

- kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

- inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

Inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji: (...) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

Do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

Odsetki, o których mowa w ust. 1:

a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

d) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

- zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

- budowę budynku mieszkalnego,

- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

- przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

- systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:

a) naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,

b) od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 26b ust. 4 ustawy).

Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków (art. 26b ust. 8 ustawy).

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że nie spełniła Pani warunków wynikających z art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i nie nabyła prawa do skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z przedłożonych dokumentów źródłowych wynika, że pozwolenie na budowę budynku, w którym wykupiony został lokal mieszkalny, wydane przez Urząd Miasta w formie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora wydane zostało w dniu 6 kwietnia 1999 r.

Natomiast pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalno - usługowego udzielone zostało decyzją Urzędu Miasta w dniu 12 grudnia 2001 r.

Zatem, w obliczu zaistniałej sytuacji, nie został spełniony jeden z warunków, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie budowa lokalu mieszkalnego, którego dotyczy poczyniona przez Panią inwestycja w postaci jego zakupu od developera, została zakończona wcześniej niż w 2002 r. - w rozpatrywanym przypadku jest to dzień 12 grudnia 2001 r., czyli data wydania decyzji pozwalającej na użytkowanie budynku.

Zmiana unormowań prawnych w zakresie omawianych ulg, a zawarta w art. 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), stanowiąca, że podatnikom, którym w latach 2002-2003:

- został udzielony kredyt (pożyczka) na inwestycję, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy wymienionej w art. 1, ukończoną w tych latach, i

- nie skorzystali z odliczenia wyłącznie z powodu, że nie został spełniony warunek dotyczący trzyletniego okresu trwania inwestycji, określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

- a począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. spełnione są wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2004 r., przysługuje prawo odliczenia od dochodu uzyskanego w latach 2004 - 2005, oprócz wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu poniesionych w latach 2004 - 2005, również odsetek zapłaconych w latach 2002 - 2003, od części kredytu, która nie przekroczyła kwoty 189.000 zł.

- pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

W kwestii odnoszącej się do sposobu wypełnienia oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K:

- w pozycji 29 należy podać rok, w którym dana inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przypadku jest to rok 1999,

- w pozycji 30 należy podać rok, w którym nastąpiło zakończenie inwestycji potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego, pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, w tym przypadku jest to rok 2001 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl