Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 lipca 2004 r.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
US72/RPP1/443-230/2004/AR
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług umowy sponsoringu

Pytanie podatnika

Spółka pyta o zakres opodatkowania sponsoringu w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zatem za czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać każde świadczenie -zachowanie na rzecz innej osoby, mające charakter odpłatny.

Zgodnie z załączoną umową Spółka zawarła umowę w ramach której klient (sponsor) zobowiązuje się do określonego świadczenia: ufundowania nagród np. w postaci wycieczek, samochodów, które zostaną wylosowane podczas programu realizowanego przez Stronę. Jednocześnie Podatnik zobowiązuje się do poinformowania o fakcie ufundowania nagrody przez kontrahenta w trakcie programu. Jak wynika z przedstawionych umów, zakres wzajemnych świadczeń Strony i sponsora został ściśle określony: zgodnie z zapisem umowy, we fragmencie przedstawiającym losowanie wycieczki, prowadzący program przekaże powiększony bilet-atrapę z umieszczonym na niej znakiem firmowym (logo) sponsora oraz ustną informację o fakcie ufundowania nagrody przez sponsora wraz z krótką charakterystyką nagrody, w ściśle określonym czasie. W tym samym momencie zostanie wygenerowane elektroniczne logo sponsora, pozbawione treści reklamowych, zajmujące 1/8 powierzchni ekranu. Ponadto w emitowanym fragmencie audycji, zawierającym relację z wycieczki będzie zawarte wskazanie sponsora wraz z logo sponsora.

W ramach programów sponsorowanych Spółka zawiera umowy zgodnie z którymi sponsor audycji współfinansuje koszty produkcji i emisji audycji oraz funduje dla laureata konkursu, organizowanego w trakcie trwania audycji, nagrodę rzeczową o określonej wartości. Podatnik zobowiązuje się do poinformowania o fakcie sponsorowania poprzez wyemitowanie po każdej audycji napisu w formie płynącej o treści: "dziękujemy firmie X za pomoc w realizacji programu", w którym nazwa firmy napisana będzie czcionką w ściśle określonym kształcie i kolorystyce dla oznaczenia firmy sponsora. Poza tym zamieszcza w trakcie każdej audycji jednokrotną, trwającą określony czas prezentację nagrody wraz z logo sponsora i jednoczesnym tekstem lektorskim o treści "fundatorem nagrody jest firma X producent sprzętu gospodarstwa domowego".

W niniejszym stanie faktycznym Spółka zobowiązuje się do określonego świadczenia na rzecz swojego klienta: emisji na antenie określonych informacji dotyczących klienta, w zamian za co, współuczestniczy on w kosztach wytworzenia audycji bądź zobowiązany jest do ufundowania nagrody na rzecz uczestnika programu telewizyjnego. Nasuwa się wniosek, że w wyniku takiego działania Strona osiągnie ekonomiczną korzyść, jaką jest wzrost oglądalności programu, co wpływa na sprzedaż czasu antenowego przeznaczonego na reklamę, zaś korzyścią sponsora będzie reklama firmy bądź reklama jego produktów. Należy stwierdzić, iż każdy przekaz rozpowszechniający informację o towarach i ich zaletach, wartościach, możliwościach zakupu czy też możliwościach korzystania z określonych usług ma cele reklamowe. Cele reklamowe, zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku firmy, ma również przekazywanie informacji o sponsorze konkretnej audycji lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę, jego działalność, widok produkowanego towaru lub usługi.

Taki sposób oddziaływania na widza audycji stanowi dla sponsora określoną korzyść. Ufundowane przez klienta nagrody są niepieniężną formą wynagrodzenia za świadczoną przez Podatnika usługę. Nie można bowiem nie zauważyć bezpośredniego związku pomiędzy zakresem świadczenia Strony a zakresem świadczenia klienta. Wobec powyższego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach sponsoringu nagrodowego należy uznać za świadczenie usług o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku gdy Strona, w ramach zawartej umowy ze sponsorem, przekazuje na rzecz osoby trzeciej (uczestnika audycji) towary, nabywane bądź wytworzone przez sponsora audycji, a towary te nie są nabywane przez Podatnika, nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Zatem czynność ta nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT w relacji Spółka - uczestnik konkursu. Czynność ta nie jest dostawą towarów i nie jest wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w odniesieniu do usług będących przedmiotem umów sponsoringowych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl