Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lipca 2004 r.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
US72/ROP1/421/535/04
Możliwość zaliczenia faktur wystawionych bez podpisu wystawcy do dowodów poniesienia kosztu podatkowego z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Pytanie podatnika

Czy faktury wystawione bez podpisu wystawcy są dopuszczalnym - z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dowodem poniesienia kosztu podatkowego?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 14.06.2004 r., odnośnie stanu faktycznego, w którym Spółka otrzymuje faktury dokumentujące koszty, które nie zawierają podpisu wystawcy informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z kolei na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują sposobu dokumentowania poniesienia kosztu. Odsyłają natomiast do odrębnych przepisów. Obowiązujące od dnia 1 maja 2004 r. przepisy z zakresu podatku od towarów i usług pozwalają na nie zamieszczanie podpisu wystawcy na fakturze.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971) które weszło w życie z dniem 01.05.2004 r., faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży mogą nie zawierać podpisu sprzedawcy.

Ponadto wymogi formalne jakie powinien spełniać dowód księgowy zawiera art. 21 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 5 dowód księgowy powinien zawierać co najmniej podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów.

Z kolei w ust. 1a tego artykułu stwierdza, że można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych. W związku z tym dowód księgowy może nie zawierać podpisu wystawcy, jeśli taki sposób wystawiania dowodów księgowych przewiduje przyjęty przez podatnika sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko Spółki zawarte w przedmiotowym zapytaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl