Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 września 2004 r.
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
US40/RPŁ/415/892/04
Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego z odsetek od pożyczek

Pytanie podatnika

Kto powinien dokonać wpłaty podatku od odsetek od pożyczki i jakie deklaracje należy złożyć?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w odpowiedzi na pismo z dn. 19 sierpnia 2004 r., (wpływ do tut. organu podatkowego dn. 23 sierpnia 2004 r.), działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy, stanowisko płatnika jest prawidłowe w działaniu polegającym na naliczeniu i pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazaniu go na deklaracji PIT-8A i odprowadzeniu na konto organu podatkowego.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy jak wyżej.

W/w dochodów (przychodów), nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 w/w ustawy- zgodnie z art. 30a ust. 7 ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy płatnicy o których mowa w ust. 1 są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8A) w świetle powołanych przepisów płatnik nie jest obowiązany do wystawienia rocznej informacji o uzyskanych przez podatnika przychodach.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że przychód z odsetek od pożyczek nie jest przychodem ze stosunku pracy. W związku z powyższym w świetle powołanych przepisów, bez znaczenia pozostaje fakt, czy pożyczkodawca jest czy nie jest pracownikiem Spółki.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl