US38/443/43/04/2005/MK - Stawka podatku od towarów i usług dla usług marketingowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2005 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów US38/443/43/04/2005/MK Stawka podatku od towarów i usług dla usług marketingowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej

Pytanie podatnika

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług marketingowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej?

Z pisma wniesionego przez Stronę wynika, że prowadzi ona działalność gospodarczą zgodnie z numerem PKD 5119Z - usługi marketingowe. Od sierpnia 2004 r. rozpoczęła współpracę z firmą z obszaru Unii Europejskiej., która polega m.in. na organizacji szkoleń, promocji, akcji rabatowych, dbanie o wystawę towarów dla kontrahenta zagranicznego a także na organizacji sprzedaży na terenie Polski. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji, której wysokość zależy od zrealizowanej sprzedaży kontrahenta zagranicznego na terenie Polski. Zdaniem Roberta Zalewskiego do przedstawionych usług należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z tym, że nabywca jego usługi podał numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Sprzedaż powyższą wykazuje w deklaracji VAT-7 w pozycji 28 jako wewnątrzwspólnotową dostawę towaru i składa informacje o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów VAT-UE, jak również w deklaracji VAT-7 odlicza przysługujący mu podatek naliczony i może występować o zwroty bezpośrednie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Natomiast z art. 27 w/w ustawy wnika, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalność, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z powyższego przepisu wynika ogólna zasada terytorialności podatku od towarów i usług, która stanowi, iż miejscem opodatkowania podatkiem od towarów i usług a tym samym miejscem świadczenia usługi jest miejsce siedziby bądź miejsce prowadzenia działalności.

Od ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług jako miejsce prowadzenia działalności, istnieje szereg wyjątków zawartych w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ww. ustawy, gdzie w zależności od rodzaju, usługi mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym faktycznie są wykonywane, w kraju siedziby usługobiorcy lub w kraju, w którym następuje faktyczne ich wykorzystanie. Między innymi w art. 27 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług wymieniono poszczególne rodzaje usług, które jeżeli świadczone są na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę to miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Kolejnym wyjątkiem od zasady określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest także przepis art. 28 tejże ustawy.

Zdaniem tut. organu podatkowego opisane w piśmie z dnia 09.08.2004 r. czynności nie mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy. Dlatego też podlegają one opodatkowaniu według ogólnej zasady, tj. zgodnie z siedzibą, miejscem prowadzenia działalności usługodawcy.

W świetle powyższego świadczone usługi przez podatnika będą opodatkowane według stawek podatku od towarów i usług określonych w art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokonanych nabyć towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych oraz korzystać z prawa do dysponowania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 w/w ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl