US35/PP1/443-215/04/PN - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług drukowania oraz dostawy książek

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2004 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście US35/PP1/443-215/04/PN Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług drukowania oraz dostawy książek

Pytanie podatnika

Jaką stawkę podatku należy zastosować do dostawy książek dokonaną przez drukarnię PKWiU 22.11?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 13 lipca 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego pismem z dnia 4 sierpnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu) wyjaśnia co następuje:

Z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wynika, iż opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy należy rozumieć przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy usługi druku nie podlegają żadnym preferencjom podatkowym i podlegają opodatkowaniu wg 22% stawki VAT.

W związku z tym, iż na mocy przepisu art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a, dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie książek i czasopism specjalistycznych od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. opodatkowane jest stawką VAT w wysokości 0%, przepis art. 41 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy w tym okresie nie będzie miał zastosowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik zamówił druk książek i otrzymała go partiami z maju i czerwcu. Książki zostały wykonane z materiałów własnych drukarni, w wyniku działań drukarni powstały nowe dobra materialne - egzemplarze książki. Na wystawionej fakturze dostawca zaklasyfikował wykonane czynności wedle PKWiU do grupowania 22.11 - książki. Wnioskodawca stanął na stanowisku, że dokonywana po dniu 1 maja 2004 r. dostawa książek posiadających numer ISBN, będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 0%.

Przedstawione przez podatnika stanowisko oraz stan faktyczny (faktura dokumentująca nabycie książek) dotyczą obniżonej stawki podatkowej na podstawie art. 146 ust. 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek oraz czasopism specjalistycznych. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do świadczenia usług drukarskich.

Wobec powyższego zdaniem tut. organu podatkowego dostawa towarów w postaci książek zgodnie z przepisem art. 146 ust. 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2007 r. podlega opodatkowaniu według stawki 0% do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek oraz czasopism specjalistycznych, które nie obejmują usług drukowania książek i czasopism.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl