US35/FO2/415-30/04/KK - Wystawienie PITu przez pracodawcę

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście US35/FO2/415-30/04/KK Wystawienie PITu przez pracodawcę

Pytanie podatnika

Czy w przypadku pracownika przejętego w trybie art. 23 Kodeksu pracy nowy pracodawca wystawia jeden PIT-11 za cały rok, czy też nowy pracodawca wystawia PIT-11 za okres od dnia przejęcia pracownika od dotychczasowego pracodawcy do końca roku podatkowego?

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa. W świetle jego treści płatnikiem jest każdy podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Jak z kolei wynika z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy" są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce podatkowej.

Zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 zaliczek na podatek przestał występować w ciągu roku, płatnicy ci są obowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Z przedstawionego w piśmie płatnika stanu faktycznego wynika, iż zmiana dotychczasowego pracodawcy nastąpi w trakcie roku podatkowego na mocy art. 23 KP, pracownicy nie otrzymają świadectw pracy a akta osobowe tych pracowników zostaną przekazane nowemu pracodawcy. W świetle postanowień w/w art. 23 par. 1 KP w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy opisana sytuacja nie będzie objęta dyspozycją zawartą w art. 39 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W powyższym przypadku dla pracowników powinna zostać sporządzona jedna informacja PIT-11/8B obejmująca dochody uzyskane w ciągu całego roku podatkowego przez aktualnego pracodawcę.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl