US35-DM/436/3/04 - Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży lokalu mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2004 r. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście US35-DM/436/3/04 Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży lokalu mieszkalnego

Pytanie podatnika

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, na którym została ustanowiona służebność na rzecz osoby trzeciej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że na lokalu mieszkalnym ustanowiona została służebność na rzecz osoby trzeciej. Następnie Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomił właścicieli o wykreślaniu w/w służebności w związku ze zgonem osoby, na rzecz której została ustanowiona. Podatnik zamierza zbyć w/w lokal.

W związku z wyżej opisaną czynnością Podatnik zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie niżej przedstawionych przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) zwanej dalej ustawa o pcc:

- podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a;

- obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej - art. 3 ust. 1 pkt 1;

- obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciązy na stronach czynności cywilnoprawnej - art. 4 pkt 1;

- podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego - art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, przy zastosowaniu 2 % podatku - art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a;

- zgodnie z art. 158 k.c. umowy przenoszące własność nieruchomości powinny być zawierane w aktu notarialnego;

- w związku z faktem, że w/w czynność cywilnoprawna dokonywana jest w formie aktu notarialnego płatnikiem podatku jest notariusz - art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o pcc

W związku z powyższym Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska przedstawionego przez Pana w w/w piśmie odnośnie braku obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl