Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 września 2006 r.
Urząd Skarbowy w Ostrołęce
US15PO-II-415/19/06/KD
Czy w ramach ulgi na remont i modernizację podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na wykończenie budynku mieszkalnego od momentu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2006 r. uzupełnionego w dniu 16 sierpnia 2006 r. dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym

postanawia

uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie odliczenia od podatku dochodowego w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego wydatków na wykończenie budynku mieszkalnego od momentu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 sierpnia 2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r.) Podatnicy zwrócili się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zastosowania ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego.

Z przedmiotowego wniosku wynika:

Stan faktyczny.

Po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym, którego budowa trwała 9 lat Podatnicy otrzymali od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce decyzję z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr PINB-7355/48/D/05, z której wynika, że udziela się pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego na działce Nr ewid. gruntów 50847 z warunkiem, że w terminie do dnia 1 sierpnia 2007 r. należy zakończyć roboty wykończeniowe tj.:

1.

wykonać prace wykończeniowe schodów zewnętrznych - obłożenie,

2.

wykonać prace wykończeniowe balkonów - obłożenie barierki,

3.

wykonać elewację budynku.

Z uzasadnienia wniosku oraz załączonej decyzji wynika, że pomieszczenia budynku mieszkalnego są całkowicie wykończone i nadają się do zamieszkania, natomiast wykończenie pozostałych robót nie utrudni eksploatacji pomieszczeń przekazanych do użytku.

Po dniu 9 sierpnia 2005 r. małżonkowie wykonali następujące prace:

-

ocieplenie zewnętrzne ścian budynku,

-

wykonanie i malowanie zewnętrznych tynków,

-

pokrycie fundamentów mozatynkiem,

-

obłożenie tynkami balkonu i tarasu,

-

wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego,

-

wykonanie oświetlenia w punktach ścian budynku.

Zapytanie.

Wnioskujący zwracają się z zapytaniem, czy mają prawo do odliczenia poniesionych wydatków na wykończenie budynku mieszkalnego w ramach ulgi na remont i modernizację od momentu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, to jest po dniu 9 sierpnia 2005 r....

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawców prace wykończeniowe budynku mieszkalnego wymienione wyżej przeprowadzone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, to jest dniu 9 sierpnia 2005 r. kwalifikują się do odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej za 2005 rok, ponieważ jest to pozwolenie na całkowite, a nie częściowe użytkowanie budynku mieszkalnego.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po analizie przedstawionego stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko wnioskodawców jest nieprawidłowe i wyjaśnia.

Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 27b, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie (ust. 2-15), jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że wydatki te:

-

mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. opublikowanym w Dz. U. Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy),

-

zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej - dowodem tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy),

-

nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy),

-

dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy).

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.)- wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 u.p.d.f., w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Na mocy ww. przepisów podatnikom, którzy w 2005 r. spełnili łącznie przytoczone powyżej warunki przysługuje prawo do odliczeń od podatku dochodowego ulgi remontowo-modernizacyjnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnicy otrzymali od Inspektora Nadzoru Budowlanego warunkową decyzję z dnia 9 sierpnia 2005 r. pozwalającą na użytkowanie budynku mieszkalnego, pod warunkiem wykonania w terminie do dnia 1 sierpnia 2007 r. prac wykończeniowych, które jak wynika z wniosku po dniu 9 sierpnia 2005 r. zostały przez podatników do końca 2005 r. wykonane. Prace wykończeniowe tj. ocieplenie zewnętrzne ścian budynku, wykonanie i malowanie zewnętrznych tynków, pokrycie fundamentów mozatynkiem, obłożenie tynkami balkonu i tarasu, wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego, wykonanie oświetlenia w punktach ścian budynku nie mogą być uwzględnione jako remont istniejącego budynku mieszkalnego, ponieważ dotyczyły zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego wydatków poniesionych w związku z kontynuacją - wykończeniem inwestycji budowlanej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia remontu. W związku z powyższym, zasadne jest posługiwanie się stosownymi określeniami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z którymi pojęcie remontu zostało określone w art. 3 pkt 8 ustawy jako "wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym". Remont budynku mieszkalnego może być zatem przeprowadzony po uprzednim jego wybudowaniu, w przeciwnym razie nie istnieje przedmiot remontu. Nie można bowiem remontować czegoś, co nie zostało jeszcze wybudowane.

W przypadku podatników były to typowe prace wykończeniowe określone decyzją i do czasu zakończenia budowy- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami- procesu inwestycyjnego polegającego na budowie i wykończeniu budynku mieszkalnego nie można mówić o remoncie istniejącego budynku mieszkalnego.

Reasumując, stanowisko wnioskodawców w sprawie skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego za 2005 rok należy uznać jako nieprawidłowe, ponieważ wydatki mieszkaniowe poniesione przez podatników w 2005 r. są typowymi wydatkami wykończeniowymi budynku mieszkalnego i do czasu zakończenia jego budowy, nie mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo- modernizacyjnej.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że interpretacja prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl