US-VII-443/8/06 - Prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów dokonanych przed rejestracją w VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2006 r. Urząd Skarbowy w Jarosławiu US-VII-443/8/06 Prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów dokonanych przed rejestracją w VAT

Pytanie podatnika

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów dokonanych przed rejestracją dla podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów dokonanych przed rejestracją dla podatku VAT, postanawia uznać za prawidłowe Pani stanowisko w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 27.03.2006 r., złożonym w tut. urzędzie skarbowym w dniu 6.04.2006 r. przedstawiła Pani stan faktyczny: w marcu 2006 r. rozpoczęła Pani działalność gospodarczą, w dniu 14.03.2006 r. złożyła Pani w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 i rejestracyjne VAT-R. Od 1.03.2006 r., tj. przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku od towarów i usług dokonywała Pani zakupów towarów handlowych, wyposażenia sklepu (kasa fiskalna, regały, materiały biurowe). Pierwszej sprzedaży dokonała Pani w dniu 15.03.2006 r. Na tle przedstawionego stanu faktycznego wystąpiła Pani z zapytaniem:

czy ma Pani prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów dokonanych przed rejestracją dla podatku VAT?

Wg zajętego przez Panią stanowiska - ma Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów handlowych i kosztowych dokonanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku VAT. Pierwszej sprzedaży - czynności podlegającej opodatkowaniu - dokonała Pani w dniu 15.03.2006 r., a zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożyła w dniu 14.03.2006 r. Na uzasadnienie swojego stanowiska przywołuje Pani treść art. 96 ust. 1 ustawy o podatku VAT oraz powołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5.01.2006 r., Sygn. akt I SA/Ol 445/05.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W ustępie 2 art. 86 zapisano, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług. Z kolei art. 88 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Wg regulacji art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Pozbawienie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. 88 ust. 4 ustawy, jednak pozbawienie tego prawa nie jest związane ze statusem podatnika - zarejestrowany jako podatnik VAT czynny czy nie - w dniu dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Status zarejestrowanego podatnika jako "podatnika VAT czynnego" jest istotny z uwagi na jego wpływ na realizację podstawowego uprawnienia, tj. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to podatnik realizuje w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku VAT w obowiązującym terminie do jej złożenia, ponieważ dopiero w dniu złożenia deklaracji, podatnik może zrealizować to prawo. Reasumując: podatnik może zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli najpóźniej w terminie do złożenia deklaracji VAT-7 złoży zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy w odniesieniu do obowiązującego w dacie wpływu wniosku stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stwierdza: Stanowisko Pani w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów dokonanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku VAT jest prawidłowe.

Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez jednostkę na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl