Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 czerwca 2004 r.
Wydatki poniesione z majątku wspólnego na remont mieszkania.
Urząd Skarbowy w Olsztynie
US. VI/I-415-123-I/04

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2004 r. uprzejmie wyjaśnia.

Z pisma Pani skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że w kwietniu 2003 r. razem z mężem zakupiliście Państwo lokal mieszkalny w O. ze środków pochodzących z majątku wspólnego na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej. W nowo nabytym lokalu przeprowadzony został remont, a faktury za zakupione materiały i prace remontowe zostały wystawione na nazwisko Pani męża. W lipcu 2003 r. zawarliście Państwo umowę znoszącą małżeńską wspólność ustawową. Po rozwodzie, który orzeczono dnia 18.03.2004 r., za 2003 r. złożyliście Państwo odrębne zeznania roczne. Zgodnie z Pani wyjaśnieniem, całą kwotę wydatkowaną na remont ww. mieszkania i popartą fakturami, w zeznaniu rocznym za 2003 r. odliczył Pani były mąż.

W związku z powyższym pyta Pani:

- czy w latach 2004-2005 przysługuje Pani limit ulgi remontowej na kontynuację remontu lokalu mieszkalnego, który po rozwodzie stał się Pani wyłączną własnością i w jakiej wysokości?

- czy były mąż miał prawo odliczyć za 2003 r. całą kwotę wydatków poniesionych z majątku wspólnego na remont mieszkania, do którego oboje Państwo mieliście tytuł prawny?

- czy ma Pani prawo do złożenia korekty zeznania rocznego PIT-37 za 2003 r. i odliczenia połowy wysokości poniesionych w 2003 r. wydatków na remont w/w lokalu mieszkalnego?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu do 31.12.2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i 27b zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...).

W myśl art. 27a ust. 6 pkt 1 wysokość wydatków poniesionych przez podatnika ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej (...). Szczegółowe określenie rodzajów wydatków poniesionych na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. nr 156, poz. 788).

Zgodnie z art. 27a ust. 10 w/cyt. ustawy wysokość odliczeń od podatku, określona w ust. 3 pkt 2, dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Jeżeli małżonkowie:

podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,

przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwoty odliczeń określone w ust. 3 pkt 2,

w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiązywania ustawy, z odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1, a następnie związek małżeński ustał lub orzeczona została separacja - przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.

Zgodnie z w/cyt. art. 27a ust. 10 pkt 1 Pani były mąż miał prawo do odliczenia w swoim zeznaniu rocznym PIT-37 za 2003 r. całej kwoty poniesionych wydatków, udokumentowanych fakturami VAT na remont lokalu mieszkalnego, do którego posiadał tytuł prawny. W oparciu o w/cyt. art. 27 a ust. 10 pkt 1 przysługuje Pani prawo do złożenia ewentualnej korekty zeznania rocznego za 2003 r. i uwzględnienia w niej określonej kwoty wydatków remontowych, pod warunkami że:

odliczenie zostanie udokumentowane fakturami VAT,

oraz były mąż również złoży korektę swojego zeznania rocznego i wykaże w niej odliczenie na kwotę pomniejszoną o wydatki, które Pani uwzględni w swojej korekcie zeznania za 2003 r.

Natomiast w przypadku, gdy korekty tej Pani nie dokona, to w oparciu o ww. przepis tut. organ podatkowy stwierdza, że w latach 2004-2005 przysługuje Pani pełny limit tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej na kontynuację remontu lokalu mieszkalnego, do którego posiada Pani tytuł prawny, skoro w 2003 r. nie dokonała Pani z tego tytułu żadnych odliczeń.

Limit ten na remont lokalu mieszkalnego wynosi 4.725 zł. (tzn. 19% z 24.868,42 zł. kwoty wydatku), a w przypadku, gdy mają miejsce wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy limit ten wynosi 5.670 zł. (tzn. 19% z 29.840,10 zł.). Ponadto w przypadku, gdy wydatki dotyczą remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych limit ten wzrasta o 945 zł. (tzn. 19% poniesionego wydatku na kwotę 4.973,68 zł).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl