US.VI-/443-9/07 - Stosowanie przez gminę i urząd jednakowego oznaczenia numeru NIP.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2007 r. Urząd Skarbowy w Mielcu US.VI-/443-9/07 Stosowanie przez gminę i urząd jednakowego oznaczenia numeru NIP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie stosowania przez gminę i urząd jednakowego oznaczenia numeru NIP jako jednego podatnika podatku od towarów i usług, nadanego gminie jako osobie prawnej - jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Gmina Miejska złożyła w dniu 6 marca 2007 r. do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina Miejska jest samorządową osobą prawną i podatnikiem podatku od towarów i usług oraz ma nadany NIP. Nie ma własnej struktury organizacyjnej, zaś nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu miasta. Urząd ma nadany NIP i nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla gminy oraz dla urzędu, obsługującego gminę od strony techniczno-organizacyjnej.

Gmina zwraca się z zapytaniem czy Gmina Miejska i Urząd Miasta powinny stosować jednakowe oznaczenie numeru NIP jako jeden podatnik podatku od towarów i usług i czy to powinno być oznaczenie NIP nadane Gminie Miejskiej jako osobie prawnej. Zdaniem podatnika gmina i urząd w związku z podjętymi czynnościami powinny stosować jednakowe oznaczenie NIP, posługując się numerem NIP nadanym gminie jako osobie prawnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po zapoznaniu się z przedstawionym przez Gminę stanem faktycznym wyjaśnia:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Urząd miasta, jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, mieści się w kategorii pojęciowej "podatnik" w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu następuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy). Gmina wykonuje zadnia publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i w tym celu stosownie do art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) może tworzyć jednostki organizacyjne tj. np. urzędy.

Samorządowe osoby prawne (m.in. gminy miejskie) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania, w myśl art. 33 ww. ustawy o samorządzie gminnym wykonują przy pomocy urzędu miasta. Przepisy obowiązującego od 24 sierpnia 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) nie przewidują możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno organizacyjnej te osoby prawne. Stąd zarówno gmina, jak i urząd miasta, w związku ze swoimi działaniami powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej NIP) - nadany urzędowi miasta oraz wystawić jedno rozliczenie deklaracyjne.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny i prawny, zdaniem tut. organu podatkowego Gmina Miejska i Urząd Miasta powinny stosować jednakowe oznaczenie numeru NIP jako jeden podatnik podatku od towarów i usług - nadany Urzędowi Miasta.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl