Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 maja 2004 r.
Faktura VAT wystawiona dla kontrahenta zagranicznego w języku angielskim.
Urząd Skarbowy w Olsztynie
US.PPM/443-27/IK-C/04

Pytanie podatnika

Spółka planuje wprowadzenie zmian w fakturowaniu sprzedaży wyrobów do klientów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce jako podatnicy VAT czynni. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż wyrobów po wprowadzonych zmianach zawierałaby wyrazy "Faktura VAT", natomiast pozostałe dane wynikające z wymogów formalnych byłyby wyrażone w fakturze w języku angielskim. Ponadto faktura byłaby wystawiona w walucie EURO. Zdaniem Spółki faktura wystawiona w opisany powyżej sposób winna być uznana za prawidłową i spełniającą wymogi formalne stawiane fakturom VAT. Spółka uważa również, że dla odbiorcy faktury w/w faktura VAT będzie stanowiła podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w takiej fakturze.

Odpowiedź

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie stosowania art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, wyjaśnia co następuje:

Z pisma wynika, że Spółka planuje wprowadzenie zmian w fakturowaniu sprzedaży wyrobów dla klientów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce jako podatnicy VAT czynni. Po wprowadzonych zmianach faktura VAT dokumentująca sprzedaż wyrobów dla tych klientów zawierałaby wyrazy "Faktura VAT", natomiast pozostałe dane wynikające z wymogów formalnych byłyby wyrażone w języku angielskim, a kwoty na fakturze byłyby podane w walucie EURO.

Zdaniem Spółki w ten sposób wystawiona faktura, winna być uznana za prawidłową i spełniającą wymogi formalne stawiane fakturom VAT. Dla odbiorcy tak wystawiona faktura stanowiłaby podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w niej zawarty.

Zarówno przepisy art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jak i przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), nie precyzują w jakim języku powinna być wystawiona faktura VAT.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 6 ww. rozporządzenia, kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze.

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, zawarty jest w § 37 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970).

Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) prowadzi się w języku i w walucie polskiej. Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Przepis art. 21 ust. 5 w/w ustawy stanowi, że na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne tłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów sporządzonych w języku obcym.

Uregulowanie to jest zgodne z przepisami Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej (art. 22 ust. 3 lit. b), z których wynika, że Państwa Członkowskie mogą dla potrzeb przeprowadzania kontroli, wymagać tłumaczenia na język danego kraju faktur odnoszących się do dostaw towarów lub świadczenia usług realizowanych na ich terytorium, jak również faktur otrzymanych przez podatników na ich terytorium.

Z powyższego wynika, że jeżeli faktura VAT wystawiona dla kontrahenta zagranicznego w języku angielskim będzie spełniać wszystkie wymogi stawiane fakturom, określone w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, wówczas będzie uznana za prawidłową i dla odbiorcy będzie stanowiła podstawę do obniżenia podatku należnego

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl