US.PP.443/66/2005 - Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywanymi przez nadleśniczego na zlecenie starosty.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 października 2005 r. Urząd Skarbowy w Krośnie US.PP.443/66/2005 Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywanymi przez nadleśniczego na zlecenie starosty.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczego na zlecenie starosty należy opodatkować podatkiem od towarów i usług oraz jak należy udokumentować te czynności, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że czynności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczego na zlecenie starosty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, że dla udokumentowania i rozliczenia tychże czynności można wystawić notę księgową, postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Nadleśnictwo wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2005 r. (uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2005 r.) zwróciło się do Naczelnika tut. Urzędu z zapytaniem w sprawie udzielenia odpowiedzi co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Starosta powierzył nadleśniczemu Lasów Państwowych, w drodze porozumienia i przy zapewnieniu środków finansowych, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji. Powierzenie wymienionego nadzoru nastąpiło w drodze porozumienia. Nadleśniczy wykonując powierzone czynności nadzoru działa z upoważnienia i w imieniu starosty, wykonując tym samym zadania z zakresu administracji publicznej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prezentuje stanowisko, że wykonując czynności nadzoru nad lasami niepaństwowymi działa w imieniu i z upoważnienia starosty, wykonując tym samym zadania z zakresu administracji publicznej. W związku z tym do nadleśniczego będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje tym, że wykonywane czynności nadzoru nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług o podatku od towarów i usług i w związku z tym można je dokumentować notami księgowymi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika, ocenia stanowisko pytającego jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa podatkowego: w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda. Mając powyższe na uwadze, starostę, wykonującego czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, uznać należy za organ władzy publicznej realizujący zadania nałożone na niego przepisami prawa, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ww. przepisy ustawy o lasach dopuszczają, aby określone czynności z zakresu nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wykonywane były przez nadleśniczych Lasów Państwowych, na podstawie zawartego porozumienia. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ww. ustawy starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. Porozumienie, o którym mowa w ww. przepisie, stanowi porozumienie administracyjne, z którego wynika między innymi przekazanie kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

Zatem stwierdzić należy, iż nadleśniczy działając z upoważnienia i w imieniu starosty wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, co powoduje, że nadleśniczy nie występuje jako podatnik VAT, o czym stanowi art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc czynności te nie są objęte podatkiem od towarów i usług i nie powinny być dokumentowane fakturą VAT.

W zakresie dokumentowania wykonywanej czynności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie not księgowych wyjaśnia się, co następuje: w świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego nadleśniczego nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem wskazane czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również nie wymagają wystawienia faktur VAT, ponieważ czynności te nadleśniczy wykonuje w ramach realizacji zadań z zakresu administracji publicznej. Dowód księgowy w postaci noty obciążeniowej może być więc formą dokumentowania ww. czynności.

Ponadto tut. organ podatkowy w nawiązaniu do informacji Nadleśnictwa zawartej w piśmie z dnia 16 września 2005 r., z której wynika, że w 2005 r. wystawiło dla Starostwa faktury VAT dokumentujące przedmiotowe czynności stosując stawkę podatku VAT 3% wyjaśnia, że nie ma przeszkód do ich skorygowania. Podstawą takiej korekty jest § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 798).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl