US.PP 443/151/04/JR - Najem nieruchomości a VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2004 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole US.PP 443/151/04/JR Najem nieruchomości a VAT

Pytanie podatnika

Podatnik umową przejęcia praw i obowiązków wszedł w prawa i obowiązki Najemcy nieruchomości. Stosownie do zapisów umowy najmu nieruchomości Najemca jest obowiązany płacić wynajmującemu opłaty eksploatacyjne w wysokości 1/12 rzeczywistych opłat za rok poprzedni. Rozliczenie powyższych opłat dokonywane jest po upływie roku kalendarzowego. W grudniu 2003 roku została podpisana umowa przejęcia praw i obowiązków obowiązująca z dniem 1 stycznia 2004 roku. Wynajmujący wystawił w 2003 roku faktury z tytułu opłat eksploatacyjnych na Najemcę nieruchomości. W 2004 roku Wynajmujący wystawił fakturę korygującą do opłat eksploatacyjnych na podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki Najemcy. Podatnik pyta czy faktura korygująca może być wystawiona na inny podmiot niż faktura, której dotyczy korekta, oraz czy umowa przejęcia praw i obowiązków upoważnia do zmiany nabywcy na fakturze korygującej?

Biorąc pod uwagę, iż przedstawiony stan faktyczny dotyczy 2003 roku oraz stycznia 2004 r. należy zastosować przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy podatnicy obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą sprzedaż towarów i usług. Zgodnie z § 35 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna między innymi zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej albo numery tymczasowe sprzedawcy i nabywcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podpisana umowa zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r. W opisanej sytuacji należy się zgodzić ze zdaniem podatnika, bowiem faktura korygująca - jak sama nazwa wskazuje -, koryguje wcześniej wystawioną fakturę, a ponieważ podmiot który wstąpił w prawa i obowiązki nie był adresatem faktury VAT tym samym nie może być wskazany jako adresat faktury korygującej. Umowa przejęcia praw i obowiązków obowiązuje na gruncie kodeksu cywilnego i upoważnia Wynajmującego do występowania z roszczeniem wobec podmiotu wchodzącego w prawa i obowiązki Najemcy, ale nie upoważnia do zmiany nabywcy usługi w związku z rozliczeniem wyrównawczym z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl