Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 marca 2005 r.
Urząd Skarbowy w Chorzowie
US PDII-415/2/05
Odliczenie darowizny dla konkretnej osoby fizycznej i na konkretny cel.

Stan faktyczny jest następujący:

Podatnik od kilku lat w ramach " Adopcji Serca " wpłaca na konto Palotyńskiego Sekretariatu Misyjnego kwoty od 60-80 zł miesięcznie. Pieniądze te służą utrzymaniu konkretnego dziecka w Afryce (RWANDA) znanego z imienia i nazwiska. Dotychczas całą wpłaconą kwotę podatnik mógł odliczyć od podstawy opodatkowania. Obecnie ma wątpliwości czy darowizna ta podlega odliczeniu od dochodu nadal w pełnej wpłaconej kwocie, czy też jedynie do wysokości 350 zł.

Zdaniem podatnika poczyniona przez niego darowizna powinna podlegać odliczeniu w całości, bez limitu.

Zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (...), jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Jeżeli zatem Palotyński Sekretariat Misyjny jest kościelną osobą prawną i przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru, a ponadto w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno - opiekuńczą kościoła, to odliczeniu podlegają przekazane kwoty darowizn w pełnej wysokości.

Wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizny dokumentem tym jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższą interpretację potwierdza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005 r. podjęta w składzie 20 sędziów, zgodnie z którą darowizny przekazane kościelnym osobom prawny na cele charytatywno - opiekuńcze, przy spełnieniu wyżej określonych warunków, podlegają odliczeniu od dochodu w pełnej kwocie, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia (jeżeli wnioskodawca określił kiedy zdarzenie miało miejsce; jeżeli natomiast nie wskazał daty, to informujemy, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku; jeżeli z treści wniosku wynika, że pytanie dotyczy zdarzeń przyszłych, to informujemy, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl