US.PDa-423/4/05 - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem rolnym przychodów Spółki osiąganych z dopłat bezpośrednich stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej UE do gruntów rolnych oraz z czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele stacji bazowej telefonii komórkowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 listopada 2005 r. Urząd Skarbowy w Sanoku US.PDa-423/4/05 Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem rolnym przychodów Spółki osiąganych z dopłat bezpośrednich stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej UE do gruntów rolnych oraz z czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele stacji bazowej telefonii komórkowej

Pytanie podatnika

Czy do osiąganych przez Gospodarstwo Łowieckie Sp. z o.o przychodów należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jedynie przepisy ustaw o podatku rolnym i leśnym?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek spółki z dnia 25.10.2005 r. (...) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W dniu 2.11.2005 r. do tut. organu podatkowego, wpłynął wniosek Gospodarstwa Łowieckiego "K." sp. z o.o. w S. z dnia 25.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do całości przychodów osiąganych przez spółkę (w tym do dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych).

Przepis art. 14a § 1 i § 2 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa stanowi, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek o pisemną interpretację, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 14a § 4 cyt. wyżej ustawy, udzielenie interpretacji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez spółkę przedstawia się następująco:

W dniu 29.06.2004 r. została spisana umowa notarialna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gospodarstwo Łowieckie "K." sp. z o.o. Kapitałem zakładowym jest wkład niepieniężny, na który składa się prawo własności działek gruntu o wartości 150.000 zł będących własnością członków Koła Łowieckiego "J." w S. Przedmiotem działalności spółki wg Krajowego Rejestru Sądowego jest m.in. gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, uprawy rolne połączone z chowem zwierząt, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, działalność gospodarstw rybackich, hotele i motele z restauracjami. Jak wyjaśnia spółka, w chwili obecnej prowadzi działalność rolną polegającą na utrzymaniu gruntów w dobrej kulturze rolnej (koszenie łąk, pastwisk) wytwarzaniu produktów roślinnych jako karmy dla zwierzyny łownej, a ponadto przygotowuje inwestycje polegające na prowadzeniu hodowli jeleniowatych i budowy zbiornika wodnego do celów rolnych wraz z małą elektrownią wodną. Źródłem przychodów spółki w chwili obecnej są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do gruntów rolnych oraz otrzymywane czynsze z tytułu dzierżawy gruntu na cele stacji bazowej telefonii komórkowej. Przychody z dopłat bezpośrednich przeznaczane są na wydatki związane z posiadaniem gruntów rolnych i na przygotowanie planowanych inwestycji, a przychody z najmu - na potrzeby spółki (koszty ogólne). Spółka płaci podatek rolny i leśny. W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym spółka stawia pytanie: czy do osiąganych przez nią przychodów należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy jedynie przepisy ustaw o podatku rolnym i leśnym. Stanowisko spółki wyrażone w piśmie z dnia 25.10.2005 r. i w jego uzupełnieniu z dnia 16.11.2005 r. jest takie, iż nie powinna do osiąganych obecnie przychodów stosować przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie powinna składać deklaracji CIT, które w chwili obecnej składane są z ostrożności procesowej. W przyszłości, kiedy spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą związaną z rekreacją, prowadzeniem hotelu, obsługą wioski myśliwskiej i zbiornika wodnego, wtedy będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i stanowiskiem spółki przedstawionym w przedmiotowych pismach, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że otrzymane dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, jednostka powinna zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e, oraz przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Działalność rolniczą definiuje art. 2 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, który stanowi iż jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

miesiąc - w przypadku roślin,

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Przyznane więc płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są dopłatami do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego i określonych upraw produkcji roślinnej, tj. do bieżącej działalności rolniczej producentów rolnych, a więc stanowią źródło przychodów z działalności rolniczej, do których przepisy cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania. Odmiennie jednak przedstawia się zaliczenie otrzymywanych przez spółkę przychodów z tytułu dzierżawy gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej, których nie należy zaliczać do przychodów z działalności rolniczej.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednym ze źródeł przychodów zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy jest przychód z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Za przychody uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów staja się wymagalne. Fakt opłacania przez spółkę podatku rolnego nie jest czynnikiem, który mógłby wpłynąć na traktowanie uzyskanych przychodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych jako przychód z działalności rolniczej podlegający wyłączeniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Warunki, jakie winna spełniać prowadzona działalność, aby mogła być traktowana, w świetle ustawy, jako działalność rolnicza określone zostały w cyt. wyżej art. 2 ust. 2 ustawy. Definicję działalności gospodarczej określa również art. 2 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) stanowiący, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz pozyskiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast zgodnie z art. 3 powołanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Powyższe oznacza, że przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych wydzierżawionych na cele stacji bazowej telefonii komórkowej nie mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że otrzymane przez spółkę dopłaty bezpośrednie stanowią przychody z gospodarki rolnej i tych przychodów nie należy wykazywać w deklaracjach czy zeznaniu. Natomiast w deklaracjach miesięcznych CIT-2 i w zeznaniu rocznym powinna spółka wykazać przychody i koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczać je zgodnie z ustawą.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl