US.PDa-406/32/05 - Wydatki poniesione na realizację projektu (uzyskanie certyfikatu jakości) ze środków własnych jako koszt uzyskania przychodu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Sanoku US.PDa-406/32/05 Wydatki poniesione na realizację projektu (uzyskanie certyfikatu jakości) ze środków własnych jako koszt uzyskania przychodu.

Pytanie podatnika

Czy wydatki poniesione na realizację projektu (uzyskanie certyfikatu jakości) ze środków własnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.10.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W dniu 19.10.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pisemny wniosek pana K. Mieczysław o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W złożonym wniosku podatnik informuje, że P., które zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000 realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Dofinansowanie wynosić będzie 50 % wydatków związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO, nie więcej niż 20.000 zł. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa. (...) W dniu 3.11.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika, dotyczące uzupełnienia wniosku z dnia 17.10.2005 r. przedstawiające następujący stan faktyczny sprawy:

P. w dniu 18.04.2005 r. zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001: 2000, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową: od 4.05.2005 r. do 31.12.2005 r.

Środki pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a ich udział w sfinansowaniu projektu wynosić będzie do 50 % wydatków związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO, nie więcej niż 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Projekt realizuje - na podstawie zawartej w dniu 21.06.2005 r. umowy - firma "L." z K., która to firma przyjęła do wykonania prace w zakresie konsultacji przy opracowywaniu dokumentacji i wdrażaniu systemu ISO w naszym przedsiębiorstwie. Wartość umowy wynosi 34.000,00 zł plus należny podatek VAT.

W wyniku zawarcia umowy z firmą "L." ulegnie zmianie wartość pomocy bezzwrotnej i określona zostanie w drodze aneksu do umowy. Zgodnie z zapisami pierwotnej umowy, wartość pomocy nie przekroczy kwoty 17.000,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku postawiono pytanie czy wydatki poniesione na realizację projektu ze środków własnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem podatnika wszelkie koszty ponoszone ze środków własnych na realizację ww. projektu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku postanawia uznać stanowisko podatnika w zakresie powyższego zapytania za prawidłowe.

Z treści złożonego w tut. organie podatkowym zapytania wynika, że zawarł pan umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000 realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Projekt realizuje - na podstawie zawartej w dniu 21.06.2005 r. umowy - firma "L." z K., która przyjęła do wykonania prace w zakresie konsultacji przy opracowywaniu dokumentacji i wdrażaniu systemu ISO w przedsiębiorstwie. Środki na realizację projektu pochodzić będą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (udział w sfinansowaniu projektu wynosi do 50% wydatków związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO), zaś pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem tych, które wymienione zostały w art. 23 tej ustawy. Aby uznać określony wydatek za koszt podatkowy, musi być on poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz nie może to być koszt wymieniony w ustawowym wykazie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania przychodu (art. 23 ustawy).

Normy ISO określają minimum wymagań i stanowią konieczne składniki dobrze skonstruowanego systemu zarządzania jakością. Zawierają też wskazówki dotyczące doskonalenia jakości usług lub wyrobów. Certyfikat jakości ISO dotyczy tylko danej jednostki i nie można go zbyć innej jednostce, jest także dokumentem zaświadczającym, że dana jednostka spełnia określone w międzynarodowych normach ISO wymagania, co do zapewnienia jakości i zarządzania nią. Naruszenie tych norm powoduje utratę certyfikatu. Certyfikat ISO stanowi zatem pewien rodzaj prawa o charakterze osobistym, ściśle związanego z podmiotem, który ten dokument otrzymał, a tym samym jest to prawo niezbywalne. Uzyskanie certyfikatu ISO obliguje podmiot gospodarczy do oferowania towarów bądź usług o odpowiedniej jakości. Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań odbiorców takich towarów i usług poprzedza szereg nakładów finansowych czynionych przez podmiot w celu dostosowania jakości do obowiązujących norm. Tym samym atrakcyjność towaru lub usług wzrasta sukcesywnie już w momencie ponoszenia tych wydatków, a nie dopiero w chwili otrzymania certyfikatu. Starania te czynione dla spełnienia wymagań i uzyskania certyfikatu jednocześnie gwarantują uzyskiwanie przychodów. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu ISO mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i niewątpliwie wpływają na osiągane przez podatnika przychody. Tym samym stanowić będą koszty uzyskania przychodów zgodnie z ww. cyt. przepisami w momencie ich ponoszenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl