Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Nakłady oraz zapłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jako koszt uzyskania przychodu.
Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
US.PD I 415/21/04

Pytanie podatnika

W wystąpieniu zwrócono się z zapytaniem, czy wydatek poniesiony na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy uznać za wartość niematerialną i prawną i ustalić jego wartość początkową przyjmując cenę nabycia, czyli kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (stawka amortyzacyjna 2,5%), a nakłady poniesione na wykończenie tego lokalu jako inwestycję w obcym środku trwałym i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej sumie poniesionych nakładów (indywidualna stawka amortyzacyjna nie wyższa niż 10%) oraz czy zapłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po przekazaniu go na cele działalności stanowią koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Stosownie do postanowień art. 22g ust. 1 za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 22m ust. 3, 4 odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%; przy ustalaniu wartości początkowej tych praw podatnicy mogą stosować zasadę określoną w art. 22g ust. 10, z tym że wówczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Według art. 22g ust. 10 podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Dla potrzeb podatku dochodowego, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Przepisy podatkowe nie regulują instytucji ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych. W sytuacji zatem, gdy podatnik nabył od spółdzielni prawo do lokalu mieszkalnego, w którym następnie wykonuje prace wykończeniowe i modernizacyjne, wydatki poniesione na ten cel nie mogą być uznane za ulepszające to prawo, gdyż wykonane prace odnoszą się do lokalu jako rzeczy materialnej, przystosowując ją do potrzeb uprawnionego do tego lokalu członka spółdzielni. Lokal ten nie stanowiąc jednak własności członka spółdzielni nie jest jego środkiem trwałym, gdyż znajduje się on w zasobach środków trwałych spółdzielni. Tym samym wszelkie nakłady poniesione przez podatnika na przystosowanie omawianego lokalu do jego użytku, należy uznać za odrębny środek trwały nazwany inwestycją w obcym środku trwałym (art. 22a ust. 2 pkt 1) i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej sumie poniesionych nakładów - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia lokalu do używania.

Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Natomiast zapłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po przekazaniu go na cele działalności stanowią koszt uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 32).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl