Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 marca 2007 r.
Urząd Skarbowy w Tychach
US.OP/423/14/2007
Prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

"Zwolnienie dochodów z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej reguluje przepis art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), stosownie do treści którego dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, (...), przez osoby prawne (...) są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (...). Zasady, o których mowa powyżej zostały zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 przywołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego wolne od podatku są dochody, (...), uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie przepis art. 17 ust. 4 powołanej powyżej ustawy stanowi, że zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika zatem, że jedynie w sytuacji, gdy dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także jeżeli działalność nie jest działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

(...) Zwolnieniu podatkowemu podlegać będą zatem nie tylko przychody i związane z nimi koszty uzyskania będące bezpośrednio wynikiem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, ale także przychody i koszty ich uzyskania z każdej innej działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia.

Zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Zarządzającym strefą jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach. Do zadań zarządzającego należy prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy (...), regulaminem strefy, (...), oraz przepisami prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, (...).

Jeżeli zatem Spółka jest obciążana przez zarządzającego kosztami administrowania, określonymi w ww. dokumentach regulujących zasady prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, związanymi z możliwością wykonywania przez Spółkę działalności określonej w zezwoleniu, stanowić będą one koszty wpływające na ustalenie prze podatnika dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."

Opublikowano: S.Podat. 2007/8/51-52