Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 stycznia 2005 r.
Opodatkowanie dywidendy.
Urząd Skarbowy w Myśliborzu
US-JPP-415/13/04

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka za 2003 r. wygospodarowała nadwyżkę bilansową - zysk brutto. Ustalony zysk netto na dzień 31.12.2003 r. został postawiony do dyspozycji wspólników. W dniu 02.03.2004 r. została wypłacona i przekazana na rachunek bankowy wspólników dywidenda od zysku za 2003 r. W tym samym dniu został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, który został przelany na rachunek urzędu skarbowego w 2 ratach. Pierwsza rata została przekazana 16.03.2004 r. w stawce 15% i druga rata w dniu 06.04.2004 r. w stawce 4%.

Ponadto Spółka informuje, że rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 17.12.2002 r. Pierwszy rok obrotowy zgodnie z zapisem umowy spółki wyniósł 13 miesięcy kalendarzowych i zakończył się 31.12.2003 r. W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych stawki podatkowe wynosiły:

- od pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 28%,

- od dywidendy 15%.

Od podstawy opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka odprowadziła podatek dochodowy wg stawki 28% rocznie.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż zgodnie z zapisem art. 191 § 1 Ksh, jeżeli wspólnicy nie podejmą innej uchwały obligatoryjnie zysk bilansowy netto jest przypisany wspólnikom spółki jako dywidenda z obowiązkiem zaliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości obowiązującej na dzień bilansowy. Wspólnicy odrębną uchwałą mogą ograniczyć wysokość dywidendy przeznaczając część zysku bilansowego netto na inne cele. Podatnik wyjaśnia, że nie zmienia to jednak faktu, że dywidenda postawiona została do ich dyspozycji w dniu 31.12.2003 r. Podatnik uznając zasadę praw nabytych od zysku bilansowego za rok 2002-2003 i należnej wspólnikom dywidendy uważa, że ustawodawca powinien pobrać podatek dochodowy w wysokości określonej w ustawie podatkowej obowiązującej w tym zakresie. Zmiana stawek podatkowych, w tym dywidenda wprowadzona w ww. ustawie na rok 2004 r. w wysokości:

- podatek dochodowy od pozarolniczej działalności gospodarczej - 19%,

- podatek dochodowy od dywidendy - 19%.

Zdaniem podatnika opodatkowanie zysku i wypłaconych za ten okres zaliczkowych wypłat dywidendy ma zastosowanie do obrotów rozpoczynających się od 01.01.2004 r. Uważa on, że nie można stosować w stosunku do zysku osiągniętego za 2003 r. stawki podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązującej na dzień 17.12.2002 r., a od należnej wspólnikom dywidendy stawki obowiązującej na 01.01.2004 r. Według podatnika działaniem z rażącym naruszeniem interesu podatnika byłoby obciążenie zysku na dzień 31.12.2003 r., łączną stawką opodatkowania 47% (28%+ 19%).

Następnie wyjaśnia, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca do końca 2003 r. w przedmiocie dywidendy określa, że:

- dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z następujących źródeł nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł i pobiera się od nich z zastrzeżeniem art. 52a ustawy podatek w formie ryczałtu,

- pkt 1a cytowanej ustawy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości 15% uzyskanego przychodu.

Z kolei art. 11 powołanej ustawy określa, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Bezsporne dla podatnika jest, że zysk postawiony został do dyspozycji udziałowców w dniu 31.12.2003 r. wg zasady proporcji udziałów, a odrębną uchwałą ograniczyli oni jedynie wysokość należnej im dywidendy.

W świetle powyższych informacji podatnik uważa, że od należnych przychodów z tytułu dywidendy powinien zapłacić podatek zryczałtowany w wysokości 15%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),

- art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

- art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Spółka postanowiła, że rok podatkowy rozpoczął się od 17.12.2002 r., a zakończył się 31.12.2003 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) podatnik, u którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.

Z opisanej przez podatnika sytuacji wynika, że zysk został postawiony do dyspozycji udziałowców w dniu 31.12.2003 r., a odrębną uchwałą ograniczyli jedynie wysokość należnej dywidendy. Zgodnie z:

- art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisów art. 195 § 1 kodeksu,

- art. 191 § 3 kodeksu, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziału.

Spółka nie spełniała warunków określonych w art. 195 § 1 kodeksu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, ponieważ rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 17.12.2002 r., a rok podatkowy zakończyła z dniem 31.12.2003 r. Wspólnicy z mocy ustawy mają prawo do całego czystego zysku wynikającego z bilansu. Udział w czystym zysku każdego wspólnika staje się własnością z chwilą zatwierdzenia bilansu spółki. W momencie, gdy powzięta została uchwała co do zysku i rozdziału, wspólnik nabywa do niego prawa. Zysk jest wprawdzie kwotą, która wynika z bilansu, ale zysk można wypłacić dopiero po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania. Ponieważ uchwałą nr 1 i 2 z dnia 01.03.2004 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2003 r. i uchwałą nr 3 z dnia 01.03.2004 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć zysk za 2003 r. w całości do podziału proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, należy uznać, iż w świetle obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, Spółka wypłaciła dywidendę od zysku za 2003 r. w dniu 02.03.2004 r.

Z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że podatek dochodowy od dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tyt. udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Bez wątpienia udziałowcami ww. Spółki są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Skoro wspólnicy nabyli prawo do dywidendy z dniem 01.03.2004 r., a dywidenda została wypłacona w roku 2004 r., to do jej opodatkowania należy zastosować stawkę obowiązującą w dniu, w którym dywidendę otrzymał wspólnik tj. stawkę 19%, niezależnie od tego w jakim okresie został wypracowany dzielony zysk. Spółka jako płatnik, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ma obowiązek pobrać i przekazać pobrany podatek od dywidendy wypłacony osobom fizycznym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczkę, na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Bez wątpienia udziałowcami ww. Spółki są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce.

Skoro wspólnicy nabyli prawo do dywidendy z dniem 01.03.2004 r., a dywidenda została wypłacona w roku 2004 r., to do jej opodatkowania należy zastosować stawkę obowiązującą w dniu, w którym dywidendę otrzymał wspólnik tj. stawkę 19%, niezależnie od tego w jakim okresie został wypracowany dzielony zysk.

Spółka jako płatnik, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ma obowiązek pobrać i przekazać pobrany podatek od dywidendy wypłacony osobom fizycznym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczkę, na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl