Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 lipca 2004 r.
Wpływy z tytułów usług administracyjnych. Opodatkowanie towaru przekazanego na cele promocyjne.
Urząd Skarbowy w Przemyślu
US.IX/443-28/HM/04

Pytanie podatnika dotyczy wpływów z tytułów usług administracyjnych, wystawiania faktur VAT na ww. usługi, ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, oraz opodatkowania towaru przekazanego na cele promocyjne, np. delegacji zagranicznej

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. (znak: FK.I.0715-20/04), wyjaśnia:

Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, który stanowi iż "nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych":

- wpływy z tytułu usług administracyjnych o symbolu PKWiU ex 75 korzystających ze zwolnienia na podstawie załącznika nr 2 do ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 r. ujmować obecnie do obrotu i do deklaracji VAT-7,

- wystawiać faktury VAT na ww. usługi administracyjne,

- ewidencjonować te usługi za pomocą kasy rejestrującej,

- opodatkować towar przekazany na cele promocyjne, np. delegacji zagranicznej.

- Zdaniem strony - jako organ władzy publicznej niebędący podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych zadań publicznych - nie powinna:

- uwzględniać zarówno w obrocie, jak i deklaracji VAT-7 wpływów z usług administracyjnych o symbolu PKWiU ex 75,

- wystawiać faktury VAT na ww. usługi, tylko na żądanie rachunki,

- ewidencjonować tych obrotów za pomocą kasy fiskalnej,

- opodatkowywać towarów przekazanych na cele promocyjne.

Ponadto strona realizuje zadania na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, takie jak np. umowy najmu, dzierżawy i w tym zakresie jest podatnikiem podatku VAT, który wystawia faktury VAT i ewidencjonuje obrót za pomocą kasy fiskalnej.

Ustosunkowując się do powyższego, Urząd zauważa, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z kolei z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Dokonując zatem analizy związku przepisu art. 15 ust. 6 ustawy VAT i § 8 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia należy przyjąć, że organy samorządu terytorialnego są, co do zasady, podatnikami podatku od towarów i usług i nie ma do nich zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Jednostki samorządu terytorialnego, gmina, powiat, województwo, wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Uznając, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnieniu od podatku poddał jedynie te ich usługi, które polegają na władczym realizowaniu ich zadań, co wynika wprost z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów. Pozostałe czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, tj. usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W świetle powyższego, Starostwo, jako jednostka samorządu terytorialnego będąca podatnikiem podatku VAT, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego zarówno na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), jak również na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - poz. 6 zał. nr 4 - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - o symbolu PKWiU ex 75.

Zarówno za rządów starej ustawy o VAT, jak i aktualnie obowiązującej, sprzedaż zwolnioną od podatku VAT wykazuje się w deklaracji VAT-7. Wobec tego Starostwo sprzedaż zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT na podstawie wyżej wymienionych przepisów ma obowiązek wykazać w miesięcznej deklaracji VAT-7 (część C.1., poz. 20). Wprawdzie zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych o symbolu PKWiU 75 zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy fiskalnej, niemniej jednak zdaniem Urzędu Starostwo może prowadzić ich ewidencję w kasie rejestrującej. Ponadto sprzedaż zwolniona dokumentowana jest również fakturami VAT, w tym przypadku faktury oprócz danych wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia powinny zawierać symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Jednocześnie Urząd zauważa, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób są obowiązani do wystawienia faktury (art. 106 ust. 4 ustawy VAT).

W stanie prawnym obowiązującym od 1.05.2004 r. zakres opodatkowania czynności przekazania i zużycia towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy wynika z regulacji zawartych w art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W myśl art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

W ust. 3 art. 7 postanowiono natomiast, że unormowania ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Definicję prezentów małej wartości i próbek zawiera odpowiednio art. 7 ust. 4 i ust. 7 ustawy o VAT.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wszelkie przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w szczególności darowizny) na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jak również przekazanie towarów bez wynagrodzenia w formie prezentów przekraczających małą wartość oraz niemających statusu próbek na cele wiążące się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części. Nie podlegają zatem opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa, w tym np. poczęstunki napojami (kawa, herbata) i ciastkami. Nie podlegają również opodatkowaniu VAT od 1.05.2004 r. usługi (nieodpłatne) świadczone na cele reprezentacji i reklamy przedsiębiorstwa, jako związane z prowadzeniem tegoż przedsiębiorstwa, a zatem pozostające poza dyspozycją art. 8 ust. 2 ustawy.

Urząd natomiast podziela państwa stanowisko w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. umów najmu i dzierżawy. Na pewno jest to czynność opodatkowana podatkiem VAT, która winna być dokumentowana fakturą VAT. W tym przypadku nie zachodzi także obowiązek ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy fiskalnej - poz. 19 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące, na dzień jej datowania, przepisy prawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl