US.IV/III/443-42/04 - Obliczenie podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 2004 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie US.IV/III/443-42/04 Obliczenie podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej

Pytanie podatnika Sposób obliczenia podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej.

Odpowiadając na pismo znak: X (data wpływu do tut. Urzędu 14 czerwca 2004 r.) w sprawie sposobu obliczenia podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej (od ceny netto czy brutto z faktury usługodawcy), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Z pisma Jednostki wynika, że Jednostka refakturuje na użytkownika lokalu koszty energii elektrycznej. W fakturze wystawionej użytkownikowi, Jednostka oblicza podatek należny mnożąc cenę brutto energii przez stawkę 18,03%.

Pojęcie refakturowania usług nie występuje w przepisach podatkowych. W praktyce refakturowanie usług traktowane jest jako odprzedaż usług bez doliczania marży.

Oznacza to, ze cena odprzedaży usługi winna odpowiadać cenie wynikającej z faktury wystawionej przez usługodawcę.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego stosownie do art. 85 pkt 1 ww. ustawy, może być obliczona jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18,03% dla towarów i usług objętych stawka podatku 22%.

Stanowisko Jednostki jest słuszne - obliczenie należnego podatku w sposób podany w przedmiotowym piśmie powoduje, że cena odprzedawanej usługi jest równa cenie zakupionej usługi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl