US IV/II/443-52/04 - Obowiązek przedszkola do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie US IV/II/443-52/04 Obowiązek przedszkola do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej

Pytanie podatnika

Czy przedszkole obowiązane jest do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, czy sprzedaż posiłków dla dzieci w stołówce przedszkolnej i w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły, przygotowywanych w przedszkolu jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 02.06.2004 r. uzupełnione w dniu 24.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej działalności, zgodnie ze statutem przedszkole gwarantuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnienie posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek). Posiłki przygotowywane są w przedszkolu przez personel przedszkola. W stołówce przedszkolnej mającej charakter zamknięty posiłki spożywają wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola i pracownicy przedszkola. Oprócz ww. usług Przedszkole świadczy usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci i pracowników pobliskiej szkoły. Dostarczone posiłki są spożywane w stołówce szkolnej mającej również charakter zamknięty.

Jednostka podała również, że organem prowadzącym i właścicielem przedszkola i szkoły podstawowej jest gmina. Zatrudnia ona pracowników kuchni i finansuje utrzymanie szkoły i przedszkola. Należność za "wsad do kotła" opłacają rodzice dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły. GOPS finansuje "wsad do kotła" dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

Przedszkole ma wątpliwości czy usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do pobliskiej szkoły (wyłącznie dla uczniów i pracowników tej szkoły), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy Przedszkole ma obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług przy pomocy kasy rejestrującej - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1.05.2004 r.

Zdaniem Jednostki: świadczone przez nią usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług i z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy rejestrującej. Podstawową działalność przedszkola Jednostka zaklasyfikowała usług wychowywania przedszkolnego o symbolu PKW i U 80.10.11, natomiast dostawę posiłków wg faktur wystawionych dla GOPS sklasyfikowała wg PKW i U 55.51.1 - usługi stołówkowe.

Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikacji towarów i usług do odpowiednich symboli PKWiU, nie weryfikują poprawności klasyfikacji. Za klasyfikację odpowiada podatnik. W przypadku wątpliwości dotyczących klasyfikacji prowadzonej działalności Strona mogła się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Tut. Organ jest w posiadaniu opinii klasyfikacyjnej Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącej usług o których mowa w piśmie.

Usługi prowadzenia stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością przedszkola Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował do działu PKW i U 80.10.11-00.00 "Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych".

Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków przez przedszkole do szkoły Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował do grupowania wg PKW i U 55.52.13-00.00 - "Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pozostałych firm i instytucji".

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi w zakresie edukacji PKW i U ex 80 - jako wymienione w pozycji 7 załącznika nr 4 do tej ustawy są zwolnione od podatku, natomiast usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczniów i pracowników szkoły, na podstawie § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w okresie do 31 grudnia 2007 r. podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Rozstrzygającym w sprawie czy Jednostka jest podatnikiem podatku od towarów i usług jest ustalenie kwoty obrotu uzyskanej ze sprzedaży usług w ubiegłym i bieżącym roku. Danych tych Jednostka nie podała.

W związku z tym, do ustalenia powyższego zastosowanie mają niżej wymienione przepisy.

Na podstawie art. 113 ust. 1, ww. ustawy zwolnieni są od podatku podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 2 ww. art. 113 do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) jest to wartość sprzedaży z tytułu wykonywania czynności zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych. Dla podatników, u których wartość sprzedaży w roku 2003 nie przekroczyła 10 000 euro, przy ustalaniu kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnień podmiotowych w roku 2004, zgodnie z art. 168 ust. 3 cyt. ustawy z 11 marca 2004 r. przyjmuje się za okres od 1 stycznia 2004 do 30 kwietnia 2004 r. wartość sprzedaży towarów w rozumieniu ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., natomiast od 1 maja 2004 r. wg przepisów ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r.

Oznacza to, stosownie do ust. 5 ww. art. 113, że jeżeli w 2004 r. wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Jednostka również nie podała kwoty sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ubiegłym oraz w bieżącym roku.

W związku z tym, do ustalenia obowiązku w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej zastosowanie mają niżej wymienione przepisy.

Z art. 111 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 165 wyżej cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan prawny w dniu udzielenia odpowiedzi i na podstawie podanego przez Stronę stanu faktycznego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl