Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 czerwca 2004 r.
Usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz stowarzyszenia.
Urząd Skarbowy w Olsztynie
US IV/II/443-30/04

Pytanie podatnika

Czy usługi dostępu do Internetu świadczone na rzecz Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w przypadku gdy Stowarzyszenie udostępnia korzystanie z Internetu jedynie swoim członkom nie odprzedając usług dostępu osobom trzecim i nie prowadząc działalności w tym zakresie.

Odpowiedź

Odpowiadając na zapytanie z dnia 06.05.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.05.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług internetowych świadczonych na rzecz Stowarzyszenia w stanie prawnym obowiązującym po dniu 01 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stowarzyszenie w przedmiotowych pismach wynika, że Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej i skupia wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług dostępu do sieci Internet. Stowarzyszenie korzysta z usług na dostęp szerokopasmowy do Internetu jednakże, nie odprzedaje ani nie użycza dostępu do sieci Internet osobom trzecim nie będącym członkami Stowarzyszenia.

Z § 7 pkt 1 Statutu Jednostki (dołączonego do zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 z dnia 22.03.2004 r.) wynika, że celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie m. in. taniego dostępu do sieci Internet wszystkim członkom Stowarzyszenia; § 13 Statutu stanowi, że jednym z warunków przynależności do Stowarzyszenia jest miesięczne opłacanie składek członkowskich.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zwolnione od podatku są usługi wymienione w poz. 14 załącznika nr 4 do ustawy zdefiniowane jako: "usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy".

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7.

W świetle sformułowanych w Statucie warunków członkostwa w Stowarzyszeniu - usługi świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz jego członków mają charakter usług odpłatnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Zatem Jednostka nawet, gdy nie osiąga z tego tytułu zysków, prowadzi działalność, o której mowa w ww. poz. 14 załącznika nr 4 do ustawy tj. świadczy usługi na dostęp szerokopasmowy do Internetu.

Z uwagi na to do usług dostępu do sieci Internet świadczonych na rzecz Stowarzyszenia nie ma zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 1.

Usługi te na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu są 22% stawką podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl